Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is den rechter de rol van raadsman der partijen toegedacht, daar het tot zijn taak behoort te bevorderen, dat alles worde voorgebracht en tot klaarheid kome, wat van de zijde der partijen kan worden aangevoerd om het punt in geschil tot eene juiste beslissing te brengen en hij er zooveel mogelijk tegen behoort te waken, dat ten gevolge van formeele fouten, een materieel juiste toepassing van het publieke recht worde geschaad.

Ten slotte zij de aandacht op nog een belangrijke afwijking gevestigd van hetgeen men in het burgerlijke proces gewoon is, namelijk dat de rechter recht doet naar vrije overtuiging. De wet bevat geen beperkende bepalingen omtrent het bewijs, de uitspraak moet slechts gegrond zijn op hetgeen ter terechtzitting is te berde gebracht en op stukken, die vooraf ter visie hebben gelegen.

Tot dusver bepaalt de sociale wetgeving zich tot de hier genoemde wetten, vermeerdering van dit aantal in de naaste toekomst laat zich evenwel voorspellen, waarbij uitbreiding van de ongevallenverzekering en verplichte verzekering tegen gevolgen van ziekte, invaliditeit en ouderdom, maar vooral ook regeling van het arbeidscontract het eerst in aanmerking komen.

Wij vestigen er hier nog slechts de aandacht op, dat deze tak van wetgeving thans tot de werkzaamheden van het Departement van Binnenlandsche Zaken behoort ').

1) Bij K. B. van 26 Augustus 1901, Stbl. n°. 206 zijn behoudens wettelijke voorziening de zaken van landbouw van Binnenlandsche Zaken naar Waterstaat, Handel en Nijverheid, de zaken van arbeid en fabriekswezen van Waterstaat, Handel en Nijverheid naar Binnenlandsche Zaken overgebracht. Bedoelde wettelijke voorziening heeft plaats gehad bij de wet van 3 Fehr. 1902, Stbl. n°. 14, terwijl het K. B. van denzelfden datum, Stbl. n°. 15, de noodige wijziging in de desbetreffende algemeene maatregelen van bestuur heeft aangebracht.

Sluiten