Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

midden de leden die haren stand moesten vertegenwoordigen ')•

De Grondwet van 1848 heeft hierin verandering gebracht. Is het waar dat staatsburgerschap beginnen moet bij een werkzaam plaatselijk burgerschap -'), dan is het duidelijk, dat eene vertegenwoordiging van zekere standen voortaan niet meer mogelijk was. Aan de wijze van samenstelling der Provinciale Staten was dan ook de weinige belangstelling der ingezetenen in de behandeling zelfs van de dagelijksche aangelegenheden van de plaats hunner inwoning toe te schrijven. Vandaar dan ook, dat in de tegenwoordige Grondwet evenmin als in die van 1848 sprake is van een representatie van standen, en dat in de Provinciale wet gezegd wordt: „de Provinciale Staten vertegenwoordigen de geheele provincie" 3).

De tegenwoordige leden der Provinciale Staten worden door dezelfde kiezers gekozen als die der Tweede Kamer, met dien verstande, dat zij bovendien ingezeten der provincie moeten zijn 4). Wat de vereischten voor het lidmaatschap betreft, ook hierin bestaat een gering verschil; immers terwijl voor de leden der Tweede Kamer de dertigjarige leeftijd wordt gevorderd, en zij geen ingezetenen behoeven te zijn, is voor het lidmaatschap der Provinciale Staten de vijf en twintigjarige leeftijd voldoende, en is het noodig, ingezeten te zijn der provincie 4). Eindelijk brengt eene benoeming tot een bezoldigd staatsambt geene aftreding mede.

1) Zie b. y. voor de Staten van Holland K. B. 30 Mei 1825 Bijv. t. li. Stbl. (ed. d'Engelbbosser II, blz. 337).

2) Verslag der commissie van 17 Maart 1848, blz. 54.

3) Art. 92 Prov. wet.

4) Art. 127 Gw. De leden der Provinciale Staten worden voor zes jaren regtstreeks gekozen door de mannelijke ingezetenen der provincie, tevens Nederlanders, die de door de wet te bepalen ken teekenen van geschiktheid en maatscliappelijken welstand bezitten en den door die wet te bepalen leeftijd, welke niet beneden drie en twintig jaren mag zijn, hebben bereikt.

Het tweede en derde lid van art. 80 zijn hierbij van toepassing.

De helft dier leden treedt om de drie jaren af.

Om lid der Provinciale Staten te kunnen zijn wordt vereischt, dat men mannelijk Nederlander en ingezeten der provincie zij, niet bij regterlijke uitspraak de beschikking of het beheer over zijne goederen hebbe verloren, noch van de verkiesbaarheid ontzet zij en den ouderdom van vijf en twintig jaren vervuld hebbe.

De verkiezing van de leden der Provinciale Staten heeft plaats op de

Sluiten