Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontvanger, worden de wijze van benoeming en de werkkring door de Gemeentewet voorgeschreven ')•

Voor beide betrekkingen wordt, in afwijking van hetgeen de Provinciale Wet voor de benoeming van den griffier voorschrijft , door het Dagelijksch Bestuur eene aanbeveling gedaan, en niet eene voordracht, waarvan het rechtsgevolg is, dat de Raad de bevoegdheid heeft zijne keuze te vestigen op een anderen persoon. Als gemeente-ambtenaren leggen beiden in eene openbare zitting van den Raad, in handen van den voorzitter, de gevorderde eeden af. Hunne jaarwedden worden door Gedeputeerde Staten vastgesteld, gelijk voorgeschreven is voor die van den Burgemeester en de Wethouders. In gemeenten van 5000 zielen of daarbeneden kan dezelfde persoon, onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten, de beide betrekkingen bekleeden -). Voor het overige worden dezelfde vereischten van benoembaarheid gevorderd als voor het lidmaatschap van den Raad, terwijl schier al de voorschriften van de wet, ten opzichte van de gelijktijdige waarneming van het Burgemeesterschap met andere betrekkingen, ook op hen toepasselijk zijn.

Terwijl de secretaris de pen voert zoowel in de vergadering van den Raad als in het college van Burgemeester en Wethouders, alsmede desgevorderd in alle commissiën, terwijl hij alle stukken, die öf van den Raad öf van het Dagelijksch Bestuur uitgaan, met den Burgemeester onderteekent, en zich op zijne secretarie met al die werkzaamheden onledig houdt, welke hem bij zijne instructie of door den Burgemeester worden opgedragen, is de ontvanger met het beheer der geldmiddelen belast, vordert hij alle inkomsten van de gemeente in, en doet hij alle uitgaven, waarvoor hem bevelschriften of ordonnantiën van betaling worden gegeven. Jaarlijks wordt door hem aan Burgemeester en Wethouders rekening en verantwoording van zijn beheer gedaan, en zoo dikwijls zij het vorderen inzage van de kas gegeven. Als rekenplichtig ambtenaar

1) Art. 95 v. en art. 106 v. Gem. wet.

2) Zie voor de vereenigbaarheid der betrekking van secretaris met het burgemeesterschap in dezelfde gemeente of van de betrekking, zoowel van ontvanger als van secretaris met het burgemeesterschap van een andere gemeente, boven bladz. 588. Evenzoo kan men secretaris of ontvanger van meer dan ééne of secretaris van de ééne en ontvanger van de andere gemeente zijn in de gevallen door de wet toegelaten. Zie artt. 3, 74 en 117 Gem. wet.

Sluiten