Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen worden ingevoerd, gewijzigd of afgeschaft. Bij de gewone besluiten van den Gemeenteraad, of bij plaatselijke verordeningen, die andere onderwerpen regelen dan de heffing van belastingen, treedt het Koninklijk gezag alleen op, wanneer het noodig is strijd met de Rijks- of provinciale wetgeving of met het algemeen belang te doen ophouden. De verordening tot het heffen der belasting daarentegen behoeft zijne medewerking, om verbindbare kracht te bekomen en uitgevoerd te kunnen worden. Intusschen zijn de dooide Gemeentewet voorgeschrevene regelen niet alleen voor den Raad, maar ook voor den Koning verbindend.

Het besluit van den Raad, waarbij eene belasting wordt ingevoerd, gewijzigd of afgeschaft, moet binnen acht dagen, met al de voorschriften betrekkelijk de invordering, aan Gedeputeerde Staten worden ingezonden. Dit college brengt over de te heffen belasting aan den Koning binnen zes weken zijn advies uit. De Koninklijke beslissing moet binnen twee maanden, nadat Gedeputeerde Staten hun verslag hebben uitgebracht, aan den Raad worden bekend gemaakt, tenzij de Koning gebruik maakt van zijne bevoegdheid om dien termijn te verdagen. Voor het geval, dat eene belasting verordening , nadat zij vastgesteld en door den Koning goedgekeurd is, mocht blijken met de wet of het algemeen belang te strijden, geldt niet de regel die voor de andere verordeningen is voorgeschreven, dat zij nl. door den Koning wordt vernietigd, maar zij moet op dezelfde wijze als zij tot stand is gekomen, weder worden ingetrokken, d. i. zoowel de Raad als de Koning moet daartoe medewerken. Is de eerste ongenegen daartoe de hand te leenen, dan is voor de afschaffing de medewerking van den algemeenen wetgever noodig, die dan de belastingverordening vernietigt en desvereischt ook de gevolgen daarvan regelt ').

Sedert de invoering der Gemeentewet zijn bij verschillende wetten ingrijpende veranderingen in het gemeentelijk belastingstelsel gebracht 2). Op enkele dezer wijzigingen zullen wij, ook in verband met de Rijksbijdrage welke de gemeente ter tegemoetkoming in hare uitgaven ontvangt, met een enkel woord moeten terugkomen.

De belastingen, welke de gemeente heft, worden rechtstreeks

1) Artt. 232—230 Gem. wet.

2) De laatste wijziging in dit opzicht dagteekent van de wet van 21 September 1900, Stbl. n°. 164.

Sluiten