Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 2. Toezicht van Gedeputeerde Staten.

Zelfstandigheid der gemeente onder gestadig toezicht van Gedeputeerde Staten, is het beginsel, dat door de Grondwet gehuldigd wordt; ja zelfs voor gemeentebegrootingen, zoodanige beschikkingen over gemeente-eigendom en „ zoodanige andere burgerlijke rechtshandelingen, als de wet aanwijst," vordert zij de goedkeuring van Gedeputeerde Staten '). De Gemeentewet heeft die burgerlijke rechtshandelingen nader omschreven, en de bijzondere gevallen aangeduid. Zij betreffen bijv. het aangaan van geldleeningen en al wat daarmede in betrekking staat, het koopen,ruilen, vervreemden of bezwaren van onroerend goed, of van inschrijvingen in een der grootboeken der Nederlandsche schuld, het aanvaarden van schenkingen en legaten aan de gemeenten gemaakt, het ondershands verhuren, verpachten of in gebruik geven van gemeente-eigendommen, alsmede het ondershands aanbesteden van werk of van leverantiën 2).

De Grondwet noemt ook de gemeente-begrooting, als aan de goedkeuring der Gedeputeerde Staten onderworpen. Zoowel de Provinciale als de Gemeentewet bevatten hetzelfde voorschrift 3). De

5°. Indien onverhoopt geen afdoende verbetering van de financieele conditie der in gedrang gekomene gemeenten mogelijk bleek, zonder dat nienwe offers van 's Rijks schatkist gevergd werden, hoe zijn de voorstellen daartoe met het oog op Je financiën van het Rijk te motiveeren?

Aan de Commissie is voorts opgedragen om, voorzoover de uitkomsten van haar onderzoek tot het nemen van wettelijke maatregelen als sub 4° bedoeld leiden, die in een of meer ontwerpen van wet te belichamen, en deze ontwerpen, met daarbij behoorende beredeneerde toelichting aan haar verslag toe te voegen.

1) Art. 146 le lid. De besluiten der gemeentebesturen, rakende zoodanige beschikking over gemeente-eigendom of zoodanige andere burgerlijke regtsliandelingen als de wet aanwijst, alsmede de begrootingen van inkomsten en uitgaven, worden aan de goedkeuring der Gedeputeerde Staten onderworpen.

Zie ook artt. 143 en 161 Prov. wet. Vgl. voor de overbrenging van het toezicht van Provinciale Staten op Gedeputeerde Staten, in overeenstemming met de Provinciale en de Gemeentewet, boven bladz. 570.

2) Art. 194 Gem. Wet.

3) Art. 143 Prov. wet; art. 207 Gem. wet.

Sluiten