Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behalve deze vereischten, die uit den aard der betrekking voortvloeien, eischt de wet, dat niemand, dan die Nederlander is en den dertigjarigen ouderdom bereikt heeft, daarvoor in aanmerking kome '). Als waarborg voor de onafhankelijkheid van den Gouverneur-Generaal strekt de bepaling, dat hij rechtstreeks noch zijdelings mag zijn deelhebber in of borg voor eenige onderneming, ten grondslag hebbende eene met de Indische Regeering om winst of voordeel aangegane overeenkomst, dat hij geene schuldvorderingen mag koopen ten laste van Nederl.-Indië en dat hij rechtstreeks noch zijdelings deel mag hebben in ondernemingen van handel en scheepvaart in Nederl.-Indië gevestigd, noch eigenaar of huurder van landeryen mag zijn. 2)

De Gouverneui-Generaal is alleen aan den Koning verantwoording schuldig. Dit belet echter niet, dat ook de Tweede Kamer hem in staat van beschuldiging stellen, en zijne vervolging gelasten kan 8). Hij is strafbaar 4) a. wanneer hij uitvoering geeft of doet geven aan Koninklijke besluiten of beschikkingen, die het vereischte contraseign missen, of waarvan hem de uitvoering niet is opgedragen door den Minister van Koloniën; b. wanneer hij opzettelijk nalaat of grovelijk verzuimt, uitvoering te geven aan de voorschriften van het Regeerings-reglement of andere voor Nederlandsch-Indië verbindende wetten en verordeningen, alsmede van Koninklijke besluiten of beschikkingen; en eindelijk c. wanneer hij beschikkingen neemt of bevelen geeft, in strijd met de bepalingen van het Regeerings-reglement of met andere voor NederlandschIndië verbindende wetten of algemeene verordeningen. Met betrekking tot de straffen, die op hem toepasselijk zijn, is hij volgens art. 39 Regeerings-reglement, aan de wet van 22 April 1855 (Stbl. n°. 33), regelende de verantwoordelijkheid der ministers, onderworpen 5).

1) Regeerings-reglement, art. 2.

2) Regeerings-reglement, art. 3.

3) G. W., art. 164, le lid.... de gouverneurs-generaal en de hooge ambtenaren onder anderen naam met gelijke magt bekleed in de koloniën of bezittingen des Rijks in andere werelddeelen,.... staan wegens ambtsmisdrijven in die betrekkingen gepleegd, ook na hunne aftreding. te regt voor den Hoogen Raad ter vervolging hetzij van 's Koningswege, hetzij van wege de Tweede Kamer. Zie ook Regeerings-reglement, art. 37.

4) Regeerings-reglement, art. 38.

5) Zie voor de wet op de ministerieele verantwoordelijkheid boven blz.

Sluiten