Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eveneens eene residentie. Borneo is in twee afdeelingen, nl. de Wester- en de Zuider- en Oosterafdeeling, gesplitst, die ieder door residenten bestuurd worden. Celebes en onderhoorigheden staan onder het bestuur van een gouverneur. Dit gouvernement is verdeeld in zeven afdeelingen, nl. Makassar, zetel van den gouverneur, de Noorder-, Zuider-, en Ooster-districten, waarover assistent-residenten, de afdeelingen Takalar en Saleyer, waarover controleurs zijn gesteld, en de afdeelingen Bima, Palosbaai en Tontoli onder civiele gezaghebbers. Menado, in het noordelijk gedeelte van het eiland gelegen, is eene op zich zelf staande residentie, die in rechtstreeksche betrekking staat met het bestuur van Java. Amboina met de omliggende eilanden, Ternate en onderhoorigheden en Timor en onderhoorigheden vormen residentiën, terwijl Bali en Lombok met de daarbij behoorende kleinere eilanden tot eene residentie zijn vereenigd en Zuid Nieuw-Guinea sedert 1902 tot eene afzonderlijke assistent residentie is verheven.

Het is een eisch van het Reglement op het beleid der regeering, dat de inlandsche bevolking zooveel mogelijk onder het onmiddellijk bestuur harer eigene, van regeeringswege aangestelde en aan het Nederlandsch gouvernement onderworpen, hoofden gelaten worde '). Daarom worden, voor zooveel Java betreft, de residentiën in regentschappen, en deze weder in districten verdeeld. In ieder district vindt men desa's of gemeenten. Aan het hoofd der regentschappen staan regenten, aan dat der districten district-hoofden, terwijl de desa's door desa-hoofden worden bestuurd. Al deze ambtenaren zijn inlanders; de beide eerstgenoemden behooren veelal tot den inlandschen adel.

a. Europeesch bestuur. Residenten.

Op Java en Madoera wordt het gewestelijk bestuur uitgeoefend door residenten, die door den Gouverneur-Generaal worden benoemd, en van hem hunne instructie ontvangen, waarbij de kring hunner werkzaamheden en bevoegdheden omschreven wordt 2).

1) Regeerings-regl. art. 67.

2) Zie de instructie vastgesteld bij besluit van den G.-G. van den 5den December 1859 (Ind. Stbl. n°. 102). Zie ook ordonn. van 30 Aug. 1867 (Ind. Stbl. n°. 114), herzien bij ordonn. van 25 Febr. 1876 (Ind. Stbl. n°. 57).

Sluiten