Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en die ook met het politietoezicht belast zijn. Eindelijk zijn er nog verscheidene ambtenaren van minderen rang.

Wat de Buitenbezittingen betreft, wij zagen zoo even, dat drie er van gouvernementen, de overige residentiên vormen. Ook hier bestaat eene splitsing in afdeelingen met assistent-residenten aan het hoofd. Alleen in twee afdeelingen van het gouvernement van Sumatra's Westkust zijn residenten. De werkkring dier ambtenaren komt, behoudens de uitzonderingen, die het natuurlijk gevolg zijn van de plaats waar zij het gezag uitoefenen, hoofdzakelijk overeen met dien van de hoofden van gewestelijk bestuur op Java en Madoera, wier instructie voorloopig en voorwaardelijk van toepassing is verklaard op de Buitenbezittingen >).

De regeling van de benoembaarheid der Indische ambtenaren verkeert in een overgangsperiode. Sedert het begin der negentiende eeuw is het aanhoudend streven der Regeering geweest het recruteeren van geschikte administratieve en bestuurs-ambtenaren voor den Nederlandsch-Indischen dienst te bevorderen en van de solliciteerende adspiranten deugdelijke waarborgen van kunde en bekwaamheid te verkrijgen. Van dit streven getuigden reeds de bepalingen omtrent de uitzending van ambtenaren voor den burgerlijken dienst in 1825 tot stand gekomen, de oprichting van het Instituut voor de Javaansche taal in 1832, na een tienjarig bestaan vervangen door eene afdeeling van de Koninklijke Academie te Delft, welke laatste weder in 1864 werd opgeheven. Tijdelijk werden echter bij het Kon. besl. van 10 Sept. 1864 (Stbl. n°. 93, Ind. Stbl. n°. 194), regels voor de benoembaarheid gegeven. Volgens art. 1 van dit besluit waren in Nederlandsch-Indië alleen benoembaar: 1°. Nederlanders; 2°. inboorlingen van den Ind Archipel onder Nederl. gezag; 3°. zij,

1) Resumeerende vinden wij, dat Nederlandsch-Indië 37 „Hoofden van gewestelijk bestuur telt, t. w. op Java en Madoera 17 (allen residenten) en op de buitenbezittingen 20, waaronder 3 gouverneurs, 15 residenten en 2 assistent-residenten. Uitgezonderd in de gewesten Billiton en Zuid Nieuw-Cruinea is aan ieder dezer besturende ambtenaren toegevoegd een secretaris. Voorts zijn onder hen werkzaam, behalve de aan den gouverneur van Sumatra's Westkust ondergeschikte residenten van de Padangsche Bovenlanden en Tapanoeli, wien mede een secretaris is toegevoegd. 132 assistent-residenten, waarvan op Java en Madoera 85 (w.o. 1 tijdelijke) en op de Buitenbezittingen 47 (w.o. 2 tijdelijke), benevens 320 controleurs en adspirant-controleurs. Zie Regeeringsalmanak 1903, blz. 91.

42

Sluiten