Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de heerendienstplichtige Inlanders te onderwerpen aan eene hoofdelijke belasting, welke, naar een in Januari vastgesteld kohier wordt ingevorderd door het hoofd der desa. Deze maakt daarbij gebruik van een ondercollecteur en krijgt zelf8°/0 van de opbrengst. Deze regeling is met 1 Juli 1882 op Java en Madoera ingevoerd.

Behalve hunne bezoldiging genieten de regenten nog cultuur procenten.

Hunne instructie is bij ordonnantie van 30 Aug. 1867 (Ind. Stbl. n°. 114) vastgesteld en in 1886 (Ind. Stbl. n°. 244) gewijzigd.

De regenten kunnen evenmin als de vorsten van Soerakarta en Djokjokarta in rechten betrokken worden, dan met bijzondere machtiging van den Gouverneur-Generaal '). Deze bepaling strekt om hen niet bloot te stellen aan lichtvaardige processen, en om hun aanzien bij de bevolking niet noodeloos te verminderen.

2. Districts-hoofden. De regentschappen worden, waar dit noodig is, door den Gouverneur-Generaal in districten verdeeld 2). Elk dezer wordt door een inlandsch hoofd bestuurd, dat doorgaans den titel van wedono s) voert, en zijne instructie van den GouverneurGeneraal ontvangt. Elk district wordt weder in onderdistricten verdeeld (onder assistent-wedono's), die ieder een vijf-en-twintigtal dorpen (desa's) bevatten.

Evenals de regenten ontvangen de districts-hoofden en onderdistricts-hoofden eene bezoldiging, welke grooter of kleiner is, naar gelang van de uitgestrektheid van het district.

Hunne instructie is het laatst bij bovengenoemde ordonnantie van 1867 (Ind. Stbl. n°. 114) vastgesteld. Zij ontvangen hunne bevelen van den regent, en zijn verantwoordelijk voor den goeden gang van zaken in hun district, zoowel wat de politie- als de cultuurwerkzaamheden betreft, en werken mede, om het bedrag der landrenten, door elke desa op te brengen, te bepalen.

c. Gemeentelijk bestuur.

Het Regeerings-reglement heeft de vrijheid van iedere gemeente (desa), om hare huishoudelijke belangen zelve te regelen, gehand-

1) Regeerings-regl., art 84.

2) Regeerings-regl., art. 70.

3) In de Soendalanden is de naam „demang" gebruikelijk.

Sluiten