Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haafd '). In nauw verband daarmede staat dan ook het recht, om haar eigen hoofd te kiezen, welke keuze echter aan de goedkeuring van den resident moet onderworpen worden 2). Het desahoofd voert in de verschillende deelen van Java ook verschillende titels, als: bekel, djaro, koewoe, loerah, petinggi, enz. Hunne werkzaamheden zijn van verschillenden aard. Zij verdeelen waar zulks te pas komt, onder de ingezetenen de tot het dorp behoorende velden en den arbeid, vereischt tot het aanleggen of onderhouden der waterwerken ter bevochtiging der aan de desa behoorende rijstvelden, alsmede de persoonlijke diensten, waartoe de ingezetenen verplicht zijn, en waarover wij later handelen zullen; zij bepalen het bedrag der landrente, jaarlijks door eiken belastingschuldige aan het gouvernement op te brengen, waken voor de zindelijkheid, goede orde en politie in hunne dorpen, enz.

Het desa-hoofd wordt bijgestaan door eenen raad, samengesteld uit mindere dorpshoofden, eenige oudsten of aanzienlijken en den dorpspriester.

In de Soenda-districten verschilt de inrichting van het dorpsbestuur van dat, hetwelk in Oostelijk Java gevonden wordt. Een dorp bestaat daar uit kampongs (wijken of gehuchten) die te zamen een kaloerahan vormen, en door eenen loerah bestuurd worden, terwijl elke kampong zijn eigen hoofd heeft dat onder den loerah staat.

Ook in de Buitenbezittingen is het gemeentewezen dikwijls geheel afwijkende van dat op Java; het staat in nauw verband met de nationaliteiten der volken; die er aangetroffen worden. Het zou ons te ver leiden, indien wij ook daarvan een overzicht wilden geven. Wie ze meer nauwkeurig wil nagaan, raadplege het door ons aangehaalde werk van Dr. J. J. de Hollander.

Wat de residentie Batavia aangaat, deze wordt zonder tusschenkomst van regenten, districtshoofden of dergelijke beambten rechtstreeks door het gouvernement bestuurd. Over de verschillende onderdeelen der vier afdeelingen (elk onder een assistent-resident) zijn Europeesche politiehoofden gesteld met den titel van schout, of inlandsche met den titel van demang.

1) Regeerings-regl., art. 71, 2de lid.

2) Art. 71, 1ste lid, ibid. De verkiezing en het ontslag der desahoofden worden geregeld bij ordonn. van 1878 (Ind. Stbl. n°. 47), gewijzigd bij Ind. Stbl. 1883 n». 229 en 1897 n». 272.

Sluiten