Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het heeft daarom ingezien, dat het aanbeveling verdient de behartiging der gewestelijke en plaatselijke belangen gaandeweg op te dragen aan hen, die geacht kunnen worden er het best mede bekend te zyn en wel op eene zoodanige wijze, dat degenen die over de daartoe vereischte fondsen beschikken, er belang bij hebben die fondsen op de zuinigste en oordeelkundigste wijzen te besteden, m. a. w.: de plaatselijke behoeften moeten zooveel mogelijk worden bestreden uit eigen middelen van het gebied, dat van de uitgaven nut trekt.

Van een doelmatige decentralisatie wordt verwacht, niet alleen dat daardoor beter en zuiniger in de plaatselijke behoeften voorzien zal worden, maar ook dat de Buitenbezittingen zich krachtiger zullen kunnen ontwikkelen. ,Ook zal het centraal bestuur er door ontheven worden van de taak om zich met allerlei dikwijls weinig beteekenende zaken van plaatselijk belang in te laten. En wat niet minder van gewicht schijnt, met name nu de Indische financiën met zorg en behoedzaamheid behandeld moeten worden, is de overweging dat door een goede decentralisatie een dam wordt opgeworpen tegen het gevaar, dat gaandeweg een steeds grooter wordend deel der algemeene middelen voor de bevrediging van plaatselijke behoeften in beslag zal genomen worden, tot schade voor de algemeene belangen van Nederlandsch-Indiö.

Intusschen zal decentralisatie eerst dan volledig aan haar doel kunnen beantwoorden, wanneer voor het bestier der locale geldmiddelen en ook meer algemeen voor de behartiging der locale belangen de medewerking wordt ingeroepen van geschikte en onafhankelijke ingezetenen van de verschillende landaarden, zoowel in als buiten 'slands dienst, die met de plaatselijke toestanden, behoeften en hulpmiddelen volkomen bekend zijn. Wel is waar kunnen de bestuursambtenaren in dit opzicht nu reeds de voorlichting inroepen van hunne deskundige ondergeschikten, ook van ambtelooze personen, en zal er, evenals tot nog toe, van de zijde van deze laatsten in den regel geen bezwaar bestaan om voorlichting te geven ook zonder dat men hen tot mederegeeren roept, doch het zal wel geen betoog behoeven, dat de beschikbare krachten nuttiger effect zullen hebben, indien haar eene belangrijke plaats in de bestuursinrichting wordt ingeruimd. Op die wijze kan de weg worden gebaand tot een stelsel van locaal zelfbestuur, dat, indien het met de noodige waarborgen wordt omringd ter bescherming van hen die numeriek of intellectueel in de minderheid zijn, de meeste zekerheid aanbiedt

Sluiten