Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedragen, wier rechtstreeksche inning een grooter personeel zou vorderen dan thans wordt vereischt.

Onder de verpachte middelen bekleedde de opiumpacht eene voorname plaats wegens de groote voordeelen, die zij afwierp.

Ook thans nog is op de begrooting van Nederlandsch-Indië voor 1803 hare opbrengst met inbegrip van de verstrekking van opium aan de pachters, op bijna 6 millioen gulden geraamd. De teelt van den papaver, waaruit dit heulsap wordt bereid, is in onze OostIndische bezittingen verboden.

Het recht van debiet wordt verpacht aan hem, die den hoogsten prijs biedt ')• De residentiën worden in een of meer pachtperceelen verdeeld. De pachter mag alleen van het gouvernement de voor zijn debiet vastgestelde hoeveelheid tegen den daarbij uitgedrukten prijs koopen. Daar het belang der pachters meebrengt zoo veel mogelijk van het heulsap te debiteeren, ten einde, niettegenstaande de hooge prijzen die zij moesten betalen, nog winst te maken, is het zeer moeilijk den smokkelhandel tegen te gaan en schrikken de zware straffen zelden af.

Sedert 1894 is echter een begin gemaakt met de invoering van de opiumregie, d. w. z. het uitsluitend debiet door het bestuur in eigen beheer en zonder tusschenkomst van pachters. Oorspronkelijk bij wijze van proef in Madoera ingevoerd, is in 1898 (Stbl. n°. 77) bepaald, dat op Java en Madoera en in de afdeeling Lombok naarmate de omstandigheden het veroorloven, het beheer van het opiummonopolie rechtstreeks door het Gouvernement in handen zal worden genomen. Deze opiumregie heeft reeds zulk een uitbreiding gekregen, dat de opbrengst der exploitatie van het opiummiddel in eigen beheer voor 1903 op 12'/4 millioen gulden geraamd is.

Onder de verpachte middelen behooren nog de zoogenaamde kleine middelen, waaronder, om ons tot enkele te bepalen, de licentiën op de Chineesche speelhuizen (de pho- en fojo/?o-spelen), de pacht der vogelnestklippen 2), het recht tot het houden van pandhuizen, van over-

1) De regeling der opiumpacht heeft in den loop der tijden tallooze veranderingen ondergaan. Het geldende reglement voor de opiumpacht van Java en Madoera is vastgesteld bij besluit van 1890, Ind. Stbl. n°. 149, laatst gewijzigd 1897 n°. 223. Deze regeling is met geringe wijziging ook voor de buitenbezittingen toepasselijk verklaard.

2) Het nestje van de zeezwaluw wordt als lekkernij en artsenij veelal naar China uitgevoerd. Voor een gedeelte houdt het Gouvernement het monopolie aan zich.

Sluiten