Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

intensievere cultuur te geraken ')• Zooals ook uit het Koloniaal Verslag over 1902 2) blijkt, heeft in October 1901 de toenmalige Minister van Koloniën aan de Indische Regeering medegedeeld dat, naar zijne meening, de gedwongen teelt alleen behoort te worden behouden in de streken waar de cultuur als regel onder alle omstandigheden loonend is. Met het oprichten van Gouvernementsetablissementen in belangrijke centra wordt een proef genomen.

De kinacultuur, voor zoover die voor rekening van het Gouvernement wordt gedreven 3), en die in 1854 op Java is ingevoerd, geschiedt in vrijen arbeid.

De verschillende Gouvernementsproducten, worden voorzoover ze niet in Nederlandsch-Indië verkocht worden, in Nederland ter markt gebracht, en daarvoor wordt de tusschenkomst gebruikt van de Nederlandsche Handelmaatschappij, die in 1824 door Koning Willem I met een kapitaal van 37 millioen gulden opgericht werd. De maatschappij , waarvan de zetel te Amsterdam is gevestigd, is eene naamlooze vennootschap, wier doel is de bevordering van handel, scheepvaart , scheepsbouw, visscherij, landbouw, fabrieken en trafieken in Nederland en de overzeesche bezittingen, en zulks door het uitbreiden der bestaande handels-betrekkingen, door het openen van nieuwe wegen voor den Nederlandschen handel en door alle zulke ondernemingen, welke het vertier der voortbrengselen van de Nederlandsche nijverheid kunnen bevorderen 4). Met deze maatschappij sloot de Regeering eene overeenkomst, om de producten van Nederlandsch-Indië naar het moederland over te brengen, en aldaar te verkoopen.

1) Vergelijk De Indo-Nederlandsche Wetgeving Dl. XII, blz. 485 v. en ook Encyclopaedie van Nederlandsch Indië, samengesteld door Prof. Mr. P. A. van der Lith i. v. „ Koffiecultuur".

2) Hoofdstuk O afd. I, 260 v. Zie ook Bijlage O O, waarin eene circulaire van den Gouverneur-Generaal van 14 Dec. 1901, n°. 3973, wordt medegedeeld, waarin de hoofdregelen worden aangegeven, die bij de practijk der koffiecultuur beliooren te worden gevolgd.

3) Dit geschiedt in de Preanger Regentschappen. De Gouvernementscultuur, oorspronkelijk de eenige, is allengs door de particuliere kinacultuur overvleugeld.

4) Men vindt de Statuten der Handelsmaatschappij in het Bijvoegsel v. h. Staatsblad (ed. D'Engelbronner), Deel V, blz. 175.

Sluiten