Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

desa-politiediensten, de pantjen-, gamel- en penpranggoerdiensten, het aantal leden van het desa-bestuur, de uitgestrektheid der ambtsvelden en de controle op de gemeentelijke diensten, welke regelingen door de residenten werden goedgekeurd en gearresteerd.

Op grond van de overweging dat, door alleen te steunen op de toeneming van de opbrengst van het hoofdgeld, afschaffing van de nog bestaande drukkende heerendiensten op Java en Madoera nog zeer lang op zich zou moeten laten wachten, is bij de Indische begrooting voor 1902 een aanzienlijk bedrag beschikbaar gesteld, veel grooter dan het jaarlijksch overschot van het hoofdgeld, om te voorzien in de uitgaven die het gevolg zullen zijn van de afschaffing van die diensten, welke geacht moeten worden het meest op de bevolking te drukken, te weten: heerendiensten voor den aanleg van en zware herstellingen aan wegen en waterwerken, voor den aanleg van irrigatiewerken en voor het bezetten van wachthuizen, en van die van de reeds tijdelijk niet meer gevorderd wordende diensten aan bruggen en duikers buiten de hoofdplaatsen in de Preanger Regentschappen en de afdeeling Bawean der residentie Soerabaja.

Bij de opdracht om de in verband met deze beslissing vereischte beschikkingen te nemen, is de Gouverneur-Generaal tevens gemachtigd eene ordonnantie in het leven te roepen, waarbij de gelegenheid wordt geopend om met de heerendienstplichtigen op Java en Madoera desasgewijs, en zoo mogelijk onderdistrictsgewijs, overeenkomsten te sluiten omtrent den afkoop voor zekeren termijn van een of meer diensten, of onderdeelen van diensten, waartoe zij verplicht zijn, met dien verstande evenwel, dat tot de uitvoering dier regelingen niet worde overgegaan alvorens daarop de goedkeuring van den Gouverneur-Generaal is verkregen.

Aangezien hetgeen van de opbrengst van het hoofdgeld, na aftrek van het aequivalent voor de vroeger reeds afgeschafte diensten, beschikbaar blijft, voortaan behoort te strekken tot vermindering van de bijdrage die van de schatkist zal worden gevorderd, is voorde opvolging van het in 1890 aangenomen beginsel, dat de opbrengst van het hoofdgeld moet gebezigd worden binnen het gewest waar het werd opgebracht, geen plaats meer, waarom de GouverneurGeneraal tevens is gemachtigd om aan dat beginsel geen toepassing meer te geven.

Tot het opmaken van voorstellen betreffende de regeling der heerendiensten is een nader onderzoek ingesteld.

Sluiten