Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mitsgaders op de burgerlijke rechtspleging en strafvordering voor de inlanders en daarmede gelijkstaande personen, en eindelijk de bepaling ter regeling van eenige onderwerpen van strafwetgeving, welke eene onmiddellijke voorziening vereischen, in werking te brengen. Aan deze opdracht is eveneens in 1847 door de Indische regeering voldaan ')■

Ook de Indische strafwetgeving voor Europeanen moet zooveel mogelijk overeenkomen met de in Nederland bestaande wetten. In 1867 trad het wetboek in werking, dat langen tijd gegolden heeft en ook eenige malen is gewijzigd en aangevuld. Sedert in Nederland evenwel een nieuw strafwetboek was ingevoerd, voldeed het niet meer aan dien eisch. Daarom is bij K. B. van 12 April 1898 (Ind. Stbl. n°. 175) een nieuw wetboek vastgesteld, dat evenwel niet onmidellijk in werking kon treden, daar het de bedoeling is tegelijkertijd een nieuw strafwetboek voor inlanders in te voeren en nog tal van wijzigingen in andere reglementen in verband daarmede tot stand moeten worden gebracht.

1) Zie Ind. Stbl. 1847, n°. 40 , 52 en 575. Het Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering voor de Raden van Justitie op Java en het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië (Reglement op de Rechtsvordering) is laatstelijk gewijzigd bij Ind. Stbl. 1901, nos. 15, 124, 168 en 319; het Reglement op de Strafvordering voor de Raden van Justitie op Java en het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië, mitsgaders voor de residenten op Java en Madoera rechtsprekende in zake van overtredingen tegen Europeanen en daarmee gelijkgestelde personen (thans getiteld: Reglement op ■de Strafvordering voor de residentiegerechten op Java en Madoera in zake van overtreding, de raden van justitie op Java en het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië; verkort: Reglement op de Strafvordering) is gewijzigd bij dezelfde Stbl. en tevens n°. 353 van 1901: het Reglement op de Uitoefening der Politie, de Burgerlijke Rechtspleging en Strafvordering onder de Inlanders en de daarmede gelijkgestelde personen op Java en Madoera (Inlandsch reglement) werd laatstelijk gewijzigd bij Ind. Stbl. 1902, noa. 186 en 326. Het strafwetboek voor de Inlanders is vastgesteld bij ordonn. van 6 Mei 1872 (Ind. Stbl. n°. 85). Het wijkt slechts in zoover van dat voor Europeanen af, als verschil van landaard en toestanden noodzakelijk maakt. Zoolang daaromtrent niet nader is voorzien geldt het ook voor inlandsche Christenen. Het is laatst gewijzigd bij Ind. Stbl. 1902, n°. 141. Een nieuw Wetboek van Strafrecht voor Inlanders is in bewerking.

Bij ordonn. 1872 (Ind. Stbl. n°. 110) is vastgesteld een algemeen politiestraf-reglement voor Europeanen, bij Stbl. n°. 111 een algemeen politie-strafreglement voor Inlanders. Beide zijn laatst gewijzigd bij Stbl 1894 n°. 286.

Sluiten