Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewezen plaatsen. Zij zijn samengesteld uit een rechtskundig ambtenaar en eenige inlandsche hoofden, door den Gouverneur-Generaal daartoe benoemd, terwijl ook de opperpriester (Hoofd-Panghoeloe) daaiin zitting heeft tot het geven van inlichtingen omtrent het mohammedaansche recht 1). \ oor een wettige zitting is de tegenwooi digheid van twee inlandsche leden voldoende. Het openbaar ministerie wordt door den hoofd-djaksa of den djaksa waargenomen; de laad wordt bijgestaan door een griffier of daartoe aangewezen ambtenaar.

De landraden zijn de gewone rechtbanken voor de Inlanders onderling, of wanneer dezen door de Europeanen in rechten worden betrokken. In burgerlijke zaken hangt de vraag, of zij al dan niet in het hoogste ressort recht spreken, af van het bedrag der vordering; in strafzaken beslissen zij over alle misdrijven, die niet tot de bevoegdheid behooren van hoogere rechtscollegiën, en verder over alle politie-overtredingen door Inlanders gepleegd. Ook spreken zy, gelijk boven gezegd, recht in hooger beroep van de vonnissen der regentschapsgerechten. \ an de voor hooger beroep vatbare zaken van den landraad komt men in voorziening bij den raad van justitie. Van alle veroordeelende eindvonnissen der landraden in strafzaken gewezen — lne^ uitzondering van die, welke in hooger beroep van de lagere inlandsche rechtscollegiën zijn geveld — is revisie opengesteld, vroeger bjj het hooggerechtshof, na de reorganisatie, bij de raden van justitie.

\ olgens art. 78 van het Regeeringsreglement (zie ook Rechterlijke organisatie art. 3) blijven tusschen Inlanders, of tusschen met dezen gelijkgestelde personen van denzelfden landaard, gerezen burgerlijke geschillen, welke volgens de godsdienstige wetten of de zeden en oude herkomsten van die personen, ter beslissing staan van hunne priesters of hoofden, daaraan bij voortduring onderworpen. Met deze geschillen worden bepaaldelijk bedoeld die, ontstaan omtrent huwelijkszaken, boedelscheidingen en dergelijke.

oor deze rechtspraak tusschen Mohammedanen is naast eiken landraad een priesterraad 2) gevestigd, wiens ressort gelijk is aan dat van den landraad. Voorzitter van dezen priesterraad is de bij den landraad aangestelde panghoeloe, terwijl de raad overigens

1) In zaken, waarin Chineezen betrokken zijn, is een der Chineesche hoofden adviseur, zie Dr. J. J. de Hollander, t. a. p., Dl. I, blz 377.

2) Ind. Stbl. 1882 n». 152.

Sluiten