Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit vyf, de tweede en derde uit drie leden, met inbegrip van den voorzitter. De president bekleedt het voorzitterschap in de eerste, de beide vice-presidenten in de tweede en derde kamer.

Ingevolge artikel 103 van het Regeerings-reglement heeft het Hooggerechtshof toezicht op den geregelden loop en de afdoening van rechtsgedingen, alsmede op het nakomen der wetten en andere algemeene verordeningen bij alle rechtbanken en gerechten.

Het kan rechterlijke handelingen, beschikkingen en vonnissen, wanneer die met de wetten en andere algemeene verordeningen strijdig zijn, vernietigen en buiten werking stellen, volgens de daaromtrent gestelde regels.

Ingevolge het reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie ') oordeelt het gerechtshof in eersten aanleg tevens hoogste ressort:

1°. bij wege van evocatie, in alle burgerlijke zaken, waarin door de raden van justitie of wel door Europeesche ambtenaren, alleen rechtsprekende, recht wordt geweigerd of welker afdoening door dezen op een onbehoorlijke wijze wordt vertraagd;

2°. over alle misdrijven en overtredingen, gedurende den tijd hunner funtie begaan door de bij de Rechterlijke Organisatie genoemde administratieve en rechterlijke ambtenaren;

3°. in alle jurisdictie-geschillen tusschen de in de R. Ö. genoemde rechterlijke autoriteiten en colleges;

■i0. bij prorogatie van rechtspraak.

In hooger beroep oordeelt het college in burgerlijke zaken over alle daarvoor vatbare vonnissen door de raden van justitie en enkele lagere colleges in de Buitenbezittingen gewezen, over arbitrale vonnissen indien de waarde der vordering f500 te boven gaat; in strafzaken over alle geen vrijspraak inhoudende vonnissen, gewezen door raden van justitie in zaken van misdrijf, indien er geen voorloopige instructie is gehouden.

In revisie behandelt het Hooggerechtshof alle geen vryspraak inhoudende vonnissen in zaken van misdrijf door raden van justitie gewezen, indien er wel voorloopige instructie is gehouden.

In cassatie oordeelt het college, op den daartoe ingestelden eisch over de vonnissen en beschikkingen 1°. in het hoogste ressort door de raden van justitie in burgerlijke zaken, strafzaken en jurisdictiegeschillen gewezen; 2°. in eersten aanleg en hoogste ressort

1) Zie bladz. 696.

Sluiten