Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om militairen beneden den rang van officier voor te bereiden voor het toelatingsexamen voor den hoofdcursus in Nederland, mede reeds besproken.

Wat de marine betreft, zij bestaat uit twee groote afdeelingen: de oorlogs- en de gouvernements-marine. De eerste wordt gevormd door het auxiliair eskader, waarvan de schepen telkens met die van het moederland verwisselen en de Indische militaire marine. Deze laatste en de gouvernements-marine, die in Indië voortdurend verblijven, worden uit de Indische begrooting bekostigd.

De gouvernements-marine is in de verschillende gouvernementen en residentiën gestationneerd, ter onmiddellijke beschikking van de gewestelijke overheden, zoo tot wering van zee- en strandroof, als tot het verrichten van kleine transporten en andere locale diensten. Ook maakt z\) veelal een deel uit van, en is dikwerf onmisbaar bij maritieme krijgsverrichtingen '.).

Het bestuur der marine is opgedragen aan den commandant deizeemacht 2).

§6. Ingezetenen.

In vele opzichten hebben de inwoners van de O.-Indische bezittingen verscheidene rechten met die van het moederland gemeen. Zoo kan niemand van zijn eigendom ontzet worden, dan ten algemee nen nutte en tegen voorafgaande schadeloosstelling; evenmin kan iemand van zijnen gewonen rechter afgetrokken worden; ook kan hij niet in hechtenis genomen worden dan op bevel van den rechter, en volgens de wettelijke voorschriften; zoo bezit ieder ingezetene het recht van petitie, en mag hij zijne godsdienstige overtuiging met volkomen vrijheid volgen.

In andere opzichten zijn er afwijkingen. Zoo worden bijv. bepalingen voorgeschreven met betrekking tot de vestiging en het verblijf in Nederlandsch-Indië, bij enkele waarvan wij eenige oogenblikken stil willen staan.

1) Einde 1902 waren bij de Gouvernementsmarine in dienst 19 zeestoomers en 2 rivierstoomers, bemand met 111 Europeanen en 635 inlanders.

2) Einde 1902 telde het aux. eskader 6 schepen, bemand met 1852 Eur. en 355 Inlanders; de inl. mil. marine uit 16 schepen in dienst en 7 in reserve, met 805 Eur. en 501 Inlanders.

Sluiten