Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kampongs wonende, staan zij onder het bestuur hunner eigene aan de gewestelijke overheid onderworpene hoofden, die door hen zeiven worden gekozen en voor de handhaving der orde in de kampongs zorg moeten dragen. Alleen de Chineezen maken hierop een uitzondering. Hunne hoofden worden door het Nederlandsche gouvernement benoemd, en voeren naar gelang van de grootte der kampongs, den titel van majoor- of kapitein-Chinees. Deze is voorzitter van den Chineeschen raad, die uit de aanzienlijkste Chineezen is samengesteld, en door welken alle zaken van politie en inwendig beheer geregeld, en aan den resident voorgedragen worden, om door dezen te worden bekrachtigd of gewijzigd ') 4).

§7. Van het onderwijs.

Het 8"<- hoofdstuk van het Regeerings-reglement is gewijd aan het onderwijs. Het eerste en tweede lid van art. 125 luiden evenals art. 194 van de Grondwet:

„Het openbaar onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg van den Gouverneur-Generaal.

De inlichting daarvan wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, bij algemeene verordening geregeld."

Vei der wordt bij het Regeerings-reglement het onderwijs aan Europeanen of daarmede gelijkgestelden vrij verklaard, behoudens het toezicht der overheid en het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid der onderwijzers. Ook moet overal voldoend openbaar lager onderwijs gegeven worden, doch dit voorschrift wordt beperkt door de bijvoeging „waar de behoefte der Europeesche

1) Zie Ind. Stbl. 1866 n°. 57 en 101. Bijv. tot Ind. Stbl. n°. 634. Zie laatstelijk Ind. Stbl. 1901, n°*. 112 en 388.

2) Volgens planimetrische berekening in 1891 verricht, bedraagt de opper¬

vlakte van Nederlandsch Indië 32397.7 □ geographische mijlen, waarvan Java en Madoera 2388.3. Het Koloniaal Verslag over 1902 deelt in een

bijlage mede, dat volgens de uitkomsten van de in 1900 plaats gehad hebbende vijfde vijfjaarlijksche opneming op 31 December 1900 de totale bevolking op Java en Madoera bedroeg 28.746.638 zielen, waarvan 62.477 Europeanen, 277.265 Chineezen, 18.051 Arabieren, 3.114 andere vreemde Oosterlingen en 28.386.121 Inlanders. De dichtheid der bevolking per □ geograph. mijl is op Java en Madoera 11.884. Het gemiddelde cijfer der beplante bouws per P] geogr. mijl is 4.4.

Sluiten