Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De afkondiging zelve, zoo van de bovengenoemde wetten, besluiten en verordeningen, als van de besluiten van den Gouverneur, geschiedt door plaatsing in het Gouvernementsblad »).

Hij heeft het recht de vergadering der Koloniale Staten buitengewoon op te roepen, te sluiten, te schorsen, ja zelfs hen te ontbinden, terwijl hij bovendien de bevoegdheid heeft, door zijn veto de vaststelling van de door hen goedgekeurde verordeningen te beletten ').

b. De Raad van Bestuur.

Den Gouverneur staat een adviseerend college, dat den naam van Raad van Bestuur draagt, ter zijde. Het bestaat, behalve uit den Gouverneur, die er Voorzitter van is, uit een onder-voorzitter 3) en drie leden, die door den Koning worden benoemd. Behalve de gewone leden, kan de Koning buitengewone aanstellen, die als plaatsvervangers fungeeren. Bovendien kan de Gouverneur de officieren der zee- en landmacht en ambtenaren, die geene leden van den Raad zijn, gelasten de vergaderingen van den Raad bij te wonen tot het geven van inlichtingen. De gouvernements secretaris voert in de zittingen van den Raad de pen. Het reglement van orde, door den Raad zeiven ontworpen en door den Gouverneur vastgesteld, behoeft 's Konings bekrachtiging 4).

De Gouverneur is verplicht het advies van den Raad in te winnen 1°. over alle verordeningen, die hij aan de goedkeuring der koloniale vertegenwoordiging moet onderwerpen, of die de Koloniale Staten den Gouverneur ter vaststelling hebben aangeboden; 2°. over alle besluiten tot uitvoering van algemeene verordeningen, die hij zich voorstelt te nemen; 3°. over alle aangelegenheden, waarvoor het Reglement het hooren van den Raad gebiedt, bijv. ingeval van ontbinding der Koloniale Staten, of waaromtrent dit is voorgeschreven of den Gouverneur van 's Koningswege is bevolen, en eindelijk

1) Indien in de wet, Koninklijke besluiten of koloniale verordeningen, geen termijn voor de in werkingtreding is uitgedrukt, wordt daarvoor gehouden de 30s"' dag na dien der uitgifte van het Gouvernementsblad, waarin zij geplaatst zijn. Zie artt. 46 en 53, Reg.-regl.

2) Zie artt. 90, 91 en 96, ibid.

3) Voor de laatste wijziging van het R«g. Regl. was de procureur generaal bij het Hof van Justitie van rechtswege ondervoorzitter.

4) Artt. 58 v., 61 v., 65 Reg.-regl.

Sluiten