Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenals bij elke andere vertegenwoordiging die wij in den loop van dezen arbeid hebben nagegaan, is het beginsel van openbaarheid der vergaderingen gehuldigd, ofschoon ook geheime zittingen plaats kunnen hebben, wanneer de voorzitter het noodig oordeelt, of vier leden het verlangen '). De opening der gewone vergadering, welke in de hoofdplaats Paramaribo plaats heeft, geschiedt op den tweeden Dinsdag in de maand Mei *). De Gouverneur kan, gelijk wij reeds zagen, de leden ook buitengewoon oproepen s).

De voorzitter en de ondervoorzitter worden voor elke vergadering door den Gouverneur uit de leden benoemd. Bij de invoering toch van een parlementair stelsel komt het zeer op de leiding der vergaderingen aan. Het was dus voorzichtig de keus van den voorzitter aan den Gouverneur over te laten 4). Alleen de griffier wordt door de Staten zeiven, doch buiten hun midden benoemd 5).

De Gouverneur kan in persoon de vergaderingen bijwonen, of dit opdragen aan eenen gemachtigde, waarvoor hij in den regel een lid van den Raad van Bestuur of het hoofd van het departement, waartoe de zaak in behandeling betrekking heeft, aanwijst. Hij of zijn plaatsvervanger hebben geen beslissende, doch slechts een adviseerende stem 6). Bij de discussiën over de aangeboden koloniale verordeningen lichten zij deze toe, lossen de geopperde bezwaren op, of bestrijden de voorgestelde amendementen. Ook kunnen de Staten den Gouverneur uitnoodigen hun inlichtingen te geven wegens zaken, de kolonie betreffende, en de Gouverneur is verplicht daaraan, schriftelijk of mondeling, hetzij in persoon of bij gemachtigde, te voldoen, wanneer hij meent, dat het zonder schade voor de hem toevertrouwde belangen kan geschieden 7).

De Koloniale Staten maken het vertegenwoordigend lichaam van de kolonie uit 8). Zij hebben alszoodanig dezelfde rechten als elke andere vertegenwoordiging. Het onderzoek der geloofsbrieven en de vaststelling van het reglement van orde geschiedt door hen 9). Ook

1) Reg. regl. art. 84.

2) Art. 79. ibid.

3) Art. 90, ibid.

4) Mem. van Toel.

5) Reg. regl. artt. 80 v.

6) Art. 89, ibid.

7) Artt. 105, 106, ibid.

8) Art. 92, ibid.

9) Artt. 82 en 83, ibid.

Sluiten