Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De oorspronkelijke indeeling was geregeld bij Koninklijk besluit 24 December 1862 (Gouvern.blad 1863 n°. 3), dus reeds voor de totstandkoming van het Regeeringsreglement. In verband daarmede is ook een reglement op het beheer der districten en eene instructie voor de districts commissarissen afgekondigd bij publicatien van 23 en 27 April 1863 (Gouvern.blad n°». 10 en 11), welke in hoofdzaak ook nu nog gelden »).

§3. Rechtswezen.

Met uitzondering van het hof van justitie, dat in de kolonie Suriname voor burgerlüke zaken het hoogst rechterlijke college is, worden de inrichting en samenstelling der rechterlijke macht aan eene regeling door de Koloniale Staten overgelaten >). Het Regeerings-

1) Zie over deze bijzonderheden het Regeerings-verslag over het beheer en den staat der kolonie Suriname over 1863. Vgl. verder Gouvern.bl. 1873 n°. 16.

2) Gebruik makende van de bevoegdheid om waar het Regeeringsreglement regeling bij koloniale verordening voorschrijft bij Koninklijk besluit te regelen, is bij Koninklijk besluit van 12 Februari 1903 n°. 27 (Gouvern.bl. 31 Maart 1903) een wijziging van de inrichting en samenstelling der rechterlijke macht in de kolonie Suriname (vastgesteld bij Kon. besl. 4 Sept. 1868 n°. 17 (Gouvern.bl. 1868 n°. 14)) tot stand gebracht. Deze komt in het kort op het volgende neer. Het hof van justitie bestaat uit een president, twee leden, drie leden-plaatsvervangers, tot wie de kantonrechter van Paramaribo van rechtswege behoort, een procureur-generaal, een advocaat-generaal en een griffier. Het vonnist in alle zaken met drie rechters. Genoemde kantonrechter is van rechtswege rechter-commissaris in strafzaken. Voorts zijn er twee kantongerechten, dat van Paramaribo en dat van Nickerie en twee ommegaande gerechten, het Oostelijk en het Westelijk ommegaand gerecht, waarvan de griffiën te Paramaribo zijn gevestigd. De kantonrechter van Nickerie is van rechtswege rechter in het Westelijk ommegaand gerecht. Als plaatsvervanger van den ommegaanden rechter is in elk district de districts-commissaris werkzaam, terwijl de Gouverneur bovendien plaatsvervangers kan benoemen zoowel voor het geheele rechtsgebied als voor bepaalde districten. Het openbaar ministerie bij kantongerechten en ommegaande gerechten wordt uitgeoefend door ambtenaren door den Gouverneur aangewezen. De verdeeling van de rechtsmacht is aldus, dat rechtsmacht in burgerlijke zaken wordt uitgeoefend door de kantongerechten en het hof van justitie, in strafzaken door de ommegaande gerechten, kantongerechten en het hof van justitie, behoudens de gevallen waarin voor strafzaken een andere rechter is aangewezen.

Sluiten