Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nationale militie daarmede rekening houdt, wordt thans in de Militiewet 1901 zelve (art. 13) geregeld.

Bladz. 39 reg. 7 v. b. i. pl. v. „Daartoe is het noodig", lees: „ Daartoe is niet noodig ".

Bladz. 39 reg. 7 v. o. i. pl. v. „persoon en goederen,'" lees: „persoon en goederen",".

Bladz. 40. Internationaal privaatrecht. In verband met hetgeen wij mededeelden omtrent de gelijkstelling van vreemdelingen en staatsburgers voor het burgerlijke recht, zij hier gewezen op een drietal verdragen den 12den Juni 1902 te 'sGravenhage gesloten tusschen Duitschland, Oostenrijk en Hongarije, België, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Rumenië, Zweden en Zwitserland.

De bij het internationaal verkeer aangenomen praktijk, dat de staat en de bevoegdheden der personen beoordeeld moeten worden naar het recht van hun land, geeft noodzakelijkerwijze bij verschil van recht aanleiding tot moeilijkheden. Genoemde verdragen willen hieraan tegemoetkomen. Zij betreffen de regeling der wetsconflicten met betrekking tot het huwelijk, de regeling der wets-en jurisdictieconflicten met betrekking tot de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed en de regeling der voogdij van minderjarigen. Wettelijke goedkeuring hieraan is verleend bij wetten van 24 Juli 1903, S. S. 231, 232 en 233.

Bladz. 54 noot 1 lees: „Art. 153. Alle twistgedingen enz".

Bladz. 56 (noot 2 van bladz. 55) lees: „ der maatschappij en harer leden ".

Bladz. 58 noot 2 lees: „ Art. 7 = Art. 8 G., W. 1848".

Bladz. 59 reg. 4 v. o. i. pl. v. „bij of de verordening" lees: „bij of krachtens de wet of de verordening".

Bladz. 61 reg. 2 v. o. i. pl. v. „ De wet regelt en bepaalt", lees: „ De wet regelt en beperkt".

Kiesrecht.

Bladz. 71 reg. 5 v. b. schreven wij: „De partijen, die naar algemeen stemrecht streven, hebben thans ook Grondwetsherziening in haar vaandels geschreven."

Sedert hebben twee ontwerpen de Tweede Kamer bereikt, welke met het oog hierop grondwetsherziening beoogen: 1°. Voorstel van

Sluiten