Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

et sous leur responsabilité» en in nog twee afzonderlijke wetten gesproken word van een Conseil des Ministres, bestaat in België een dergelijk college niet. Men kent aldaar slechts twee dingen-

1 • een Kabinetsraad; de Koning ontbiedt, wanneer het noodig is, de Ministers bij zich in zijn paleis om met hen onder zijn presidium te beraadslagen;

2« een samenkomst van de Ministers onderling; maar daaromtient bes aat nog een reglement van orde, noch eenigeaanwijzing noch eenig Koninklijk besluit, nog eenige afspraak.

Hieruit meende de Minister te moeten concludeeren, dat ook onze grondwet geen geconstitueerde Ministerraad kent, en hij ontkende ook, dat de Ministerraad als zoodanig een Staatscollege kan zijn wanneer de Grondwet zulk een college niet postuleert. Wèl kunnen ook bmten de Grondwet om allerlei colleges worden ingesteld, (Kamers van arbeid, van koophandel, gezondheidsraden etc.), maw

t 1S JU!f' d3t dI d6Ze aWuS ingestelde colleges een be-

coiw\T r°, Kenf geWen e" ni6t comPre'iendeeren in één college het geheele bestuur des lands.

„Dat kan uit den aard der zaak» (aldus ging de Minister voort, »alleen in een college van Staat en dat wel alleen, wanneer de Grondwet het instelt. En waarom? Omdat de constitutie aangeeft de geledingen, de organen, waardoor het Staatsgeheel fungeeren za naar buiten zal werken en nu kan men niet aan den Staat willekeurig een orgaan toevoegen, maar juist de verschillende gekdingen, de organen waardoor het Staatslichaam fungeeren moet, moeten in de constitutie zijn aangegeven.

Daarvan mag er geen enkele worden afgenomen en daaraan mag

eJJ?6n w°rden t0fgeVOegd anders da» bij wijziging van de constitutie. Wanneer dan ook de drager van de Kroon onder instemming en met medewerking van de Ministers goed vond om morgen aan den dag het reglement van orde voor den Ministerraad in te trekken, het Koninklijk besluit van de instelling van dien raad als zoodanig weg te nemen, zoodat de Ministerraad, die op dit oogenbhk als geïnstitueerd lichaam werkt, niet meer bestond en de drager van de Kroon riep weder, gelijk in België geschiedt, de Ministers eenvoudig ter consultatie op het Paleis te zamen onder eigen presidium, en de Ministers gingen op eigen gelegenheid met elkander beraadslagen en overleggen wat zij samen meenden te moeten doen, dan zou ik wel willen weten wat de geachte afgevaardigde uit Zuidholland, met de Grondwet in de hand, daarop

49

Sluiten