Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan te merken zou hebben. En wanneer hij zelf zou moeten erkennen daarvan niets te kunnen zeggen, dan zou hem ontzinken het object zelf, waarop hij zijn critiek zou willen uitoefenen.

Er is in de Memorie van Antwoord gezegd, dat de Ministers in drieërlei verhouding staan: eerstens tegenover de Staten-Generaal; in de tweede plaats tegenover den drager der Kroon en in de derde plaats tot elkander onderling en dat de verhouding, waarin de Ministers staan tegenover de Staten-Generaal, geregeld is in de artt. 55, 77 en 94 van de Grondwet. Daar wordt de ministerieele verantwoordelijkheid geregeld, maar omtrent de wijze waarop de Kroon acht met haar Ministers te moeten verkeeren, is geen enkele aanwijzing gegeven. Ook voor de wijze waarop de Ministers onderling met elkander overleg zullen plegen, bestaat geen enkele bepaling, die eenigszins de vrijheid van handelen ten deze belemmeren zou en ik moet, waar ik ten stipste en strengste elk constitutioneel recht van volk en Kamer zal verdedigen, er evenzeer tegen waken, dat men de constitutioneele bevoegdheden, door ze op te drijven, juist verzwakken gaat. Hiervan ben ik overtuigd, dat, wanneer men zich schuldig maakt aan de overdrijving welke de geachte afgevaardigde zich ten laste liet komen, men in tegenovergestelden zin een geest wakker maakt, welke het constitutioneele recht van Kamer en volk te na zou willen komen. De constitutioneele strijd ontstaat eerst daar, waar van de Regeering uitgaat een daad, een maatregel, een beschikking, een bestuurshandeling, de onderteekening van een wet, die derden raakt, (d. w. z. niet de Kroon en de Ministers onderling), die naar buiten werkt. En zoolang er niets plaats grijpt als een schikking over wijze en manier, waarop de Ministers met elkander en met de Kroon overleg willen plegen, dan kan naar mijn overtuiging niemand zich daarin mengen zonder dat hij de verhouding van de Ministers onderling en de verhouding van dezen tot de Kroon onmogelijk maakt."

Bij ons is samengesmolten wat men vroeger noemde den Kabinetsraad en wat men anderzijds noemde den Ministerraad. Het is de Engelsche Privy Council, die in haar samenstelling invloed heeft uitgeoefend op de geheele quaestie van de Kabinetssamenstelling op het continent.

Ook wij hebben iets dergelijks gehad. „De Raad van Ministers volgens het reglement van 1823, werd gepresideerd niet door den Minister, die het Kabinet formeerde, niet eens door een Minister, maar door den Sécrétaire d'Etat — dat slechts een titel was —

Sluiten