Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun eventueel optreden te spreken, te raadplegen; en die ïaadpleging niet te staken, alvorens het gelukt is zeker programma te ontwerpen, waarop zij zich gezamenlijk hebben kunnen vereenigen.

De band die de onderscheiden leden van het Kabinet bindt aan dat programma, treedt nergens officieel op, zoo min in Koninklijke besluiten als in andere officieele staatsstukken. Dat stuk als zoodanig is evenwel een band tusschen den Kabinetsformateur en zijn ambtgenooten.

Vandaar dat vanzelf hieruit geboren wordt een zekere verantwoordelijkheid van den Kabinetsformateur, die niet op de overige leden van het Kabinet overgaat, en anderzijds een zekeren band tusschen hem en de andere leden van liet Kabinet legt, die een

bijzonder karakter draagt.

Van geheel anderen aard is de waardigheid van Président du Conseil. Dat is niet eenvoudig de man die in den Ministerraad voorzit, dit is niet een titel, maar een ambt, dat in andere Staten ook veel hooger bezoldigd wordt, dat ook hooger attributen met zich brengt, het beheer van een soort algemeen departement, dat een heel ander karakter bezit clan het speciale departement, dat aan eiken Minister wordt toevertrouwd.

De Voorzitter van een Ministerraad heeft niets te doen dan in dien Raad te presideeren, of dien samen te roepen als dat noodig is, maar verder strekken zijne bezigheden zich niet uit.

Als hier nu door mij het woord wordt gevoerd bij de algemeene beschouwingen, geschiedt dat allerminst als \ oorzittei van den Ministerraad, maar als mandataris mijner ambtgenooten, evenals dat plaats vond bij de discussie over het Adres van Antwoord in de Tweede Kamer, en ook nu weder. Als mijn ambtgenooten het mij niet hadden opgedragen, zou ik straks het woord niet gevraagd hebben.

Nu begrijp ik intusschen niet hoe de heer Fransen van de Putte van zijn standpunt zeggen kan, dat de Ministerraad is een college van Staat, en er bezwaar tegen maken kan, dat de benoeming plaats heeft door de Koningin. Waar ergens bestaat een voorzitterschap bij toerbeurten? Kent hij iets van dien aard? Heeft hij zoo iets elders op politiek gebied waargenomen? Heeft zoo iets een eigene beteekenis? Neen, dat zou alleen zin hebben wanneer Ministers onder elkander vergaderden, om tot onderling overleg te komen. In zulk een geval is het denkbaar dat er weid gezegd, neem gij nu maar de leiding in handen.

Sluiten