Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

instructiën hun bij de uitoefening daarvan moeten worden verstrekt.

In de derde paragraaf van haar rapport zet zij ten slotte uiteen, langs welke wegen het Departement van Buitenlandsche Zaken de goede uitoefening dier werkzaamheid moet verzekeren en steunen en geeft zij aan in welke opzichten dat Departement nog verder voor handel, nijverheid, landbouw en scheepvaart vruchtdragend werkzaam kan zijn en deelt zij in korte trekken mede de wijzigingen die een en ander naar haar oordeel in de organisatie van het Departement moet medebrengen.

Aan het slot van haar rapport geeft de Commissie nog een raming van de kosten die de door haar voorgestelde tractementswijzigingen en personeelvermeerdering zullen medebrengen. Zij meent, dat na de reorganisatie de uitgaven voor het personeel der consulaire ambtenaren — de uitgaven voor reizen, exploitatie, voorlichting der consulaire ambtenaren ad f 30.000 buiten rekening gelaten — f 384,500 zullen bedragen, dus pi. m. f 85,000 meer dan voor 1902 was uitgetrokken. Voor de reorganisatie van het Departement zal in den aanvang ongeveer f 10,000 worden gevorderd.

De Commissie bestond uit de heeren Jhr. Mr. W. M. van Weede, Dr. H. R. F. Hurrecht, Dr. H. P. N. Muller, H. S. J. Maas en Mr. E. E. van Raalte, terwijl haar als secretaris bijstond Mr. L. E. Visser en na diens ontslag Jhr. Mr. T. R. J. E. Stoop.

Raad van State.

Bladz. 155 noot 2 i. pl. v. „Art. 75 al. 1" lees „Art. 74 al. 1."

Rekenkamer.

Bladz. 165, 3<> alinea. De hiervermelde wetsontwerpen zijn door het Ministerie-kuyper bij zijn optreden teruggenomen.

Ambtenaren (bladz. 166 v. v.)

Met een enkel woord brengen wij hier in herinnering, het streven der ambtenaren naar regeling van hun rechtstoestand. De beweging daartoe in 1901 op touw gezet heeft sedert dermate in kracht gewonnen, dat thans de noodzakelijkheid van een dergelijke regeling vrij wel een communis opinio is geworden. De Regeering is evenwel van oordeel, dat de regeling van de administratieve rechtspraak hieraan vooraf zal moeten gaan.

Sluiten