Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

herinenting (voor zoover deze van Overheidswege geoischt of aangeboden worden) met de vereischte zorg en naar wetenschappelijke regelen plaats vinden — uitsluitend om den zijdelingschen inentingsdwang in zooverre te doen wegvallen, dat de kinderen, die dusver ingevolge dien dwang van schoolonderwijs beroofd bleven, weer een goede kans erlangen om dit te kunnen genieten."

Staatstoezicht op de krankzinnigen.

Bladz. 393. Bij Kon. boodschap van 2 October 1903, is een ontwerp van wet ingediend, houdende nadere wijziging der wet van 27 April 1884, Stbl. n°. 96, tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen en van artikel 26 der wet van 28 Juni 1854, Stbl. n°- 100, tot regeling van het armbestuur (Gedr. St. 1903-1904 n°. 71). "Dit wetsontwerp strekt in de eerste plaats om door toevoeging van eene nieuwe paragraaf aan de wet van 27 April 1884 (Staatsblad n°. 96), aan de gezinsverpleging van krankzinnigen onder gestichtsverband den haar nog ontbrekenden wettelpen grondslag te geven."

O n d e r w ij s.

Bladz. 414 derde alinea. Hierop als noot te lezen: Bij K. B. van 21 Maart 1903 is een Staatscommissie benoemd: „tot het ontwerpen van voorstellen om te geraken tot eene betere aaneenschakeling van de verschillende deelen van het onderwijs. Zij bestaat uit de heeren: Dr. Woltjer, hoogleeraar aan de Vrije Universiteit, lid van de Eerste Kamer, voorzitter; Mr. H. L. Drucker, oud-hoogleeraar, lid van de Tweede Kamer; Pater J. V. de Groot, hoogleeraar, benoemd door het Roomsch-Katholiek episcopaat van Nederland bij de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam; Dr. W. H. Nolens, lid van de Tweede Kamer, Mr. C. Pijnacker Hordijk , oud-hoogleeraar, oud-Minister van Binnenlandsche Zaken en oud-Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië; Dr. B. Symons, hoogleeraar aan de RijksUniversiteit te Groningen, Dr. J. Th. de Visser, lid van de Tweede Kamer. Secretaris is Mr. H. Th. 's Jacob, schoolopziener te Leusden. De Commissie heeft de bevoegdheid te harer voorlichting ten aanzien van de verschillende deelen van het onderwijs sub-commissiën in te stellen en daarin personen buiten hare leden te benoemen.

Lager Onderwijs.

Bladz. 414 noot 3. Zooals boven reeds werd medegedeeld is bij de Tweede Kamer o. m. een ontwerp van wet aanhangig tot

Sluiten