Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baar vakonderwijs. In de eerste plaats echter is de strekking van de voorgestelde wijzigingen het wegnemen van bestaande belemmeringen voor de vrije ontwikkeling ook van het middelbaar bijzonder onderwijs. Daartoe zal onder bepaalde voorwaarden steun van overheidswege worden verleend.

Wat het vakonderwijs betreft onderscheidt het ontwerp hoogere vakscholen. De hoogere vakscholen worden verdeeld in middelbare technische scholen, middelbare handelsscholen en landbouwscholen; de vakscholen in burgeravondscholen, teekenscholen, ambachtsscholen, handelsscholen, zeevaartscholen, industriescholen voor meisjes en die inrichtingen, welke krachtens Koninklijke beslissing geacht worden tot de vakscholen te behooren.

Bladz. 437 noot 1. Ook de burgerdagschool te Leeuwarden zal worden opgeheven, waartegenover zal worden opgericht een school voor herhalings- en voortgezet onderwijs met vier-jarigen cursus en een aan deze school aansluitende school voor handelsonderwijs met twee-jarigen cursus, beide voor jongens en meisjes, terwijl de burgeravondschool zal worden gereorganiseerd.

Bladz. 438. „De wetgever heeft gemeend de Polytechnische school onder het middelbaar onderwijs te moeten plaatsen." Zie hieronder Hooger Onderwijs.

Bladz. 439 noot 2. In pl. v. „K. B. 7 Aug. 1879, S. 49" lees: „K. B. 9 Aug. 1879, S. 49".

Hooger Onderwijs, bladz. 440 v.

Bij Koninklijke boodschap van 11 Maart 1903 is bij de Tweede Kamer ingediend een ontwerp van wet tot wijziging en aanvulling der wet tot regeling van het hooger onderwijs (Gedr. St. 1902— 1903 n°. 135. 1903—1904 n°. 18.) Volgens de Memorie van Toelichting (zie ook boven onder Middelbaar Onderwijs) is het in de eerste plaats noodig het bijzonder hooger onderwijs nader wettelijk te regelen. ..De vrijheid van het hooger ouderwijs erkennende, legt de wetgever tot dusverre aan de verwezenlijking dier vrijheid ernstige beletselen in den weg. Die beletselen worden, voor zooveel op dit oogenblik mogelijk, in het wetsontwerp weggenomen.

Verder behoort de regeling van het hooger technisch onderwijs niet langer een plaats te vinden in de wet tot regeling van het middelbaar onderwijs. Oprichting van eene technische hoogeschool, wettelijk opgenomen onder het hooger onderwijs, wordt voorgesteld. Ten slotte eischt het voorbereidend hooger (gymnasiaal) onderwijs,

Sluiten