Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook in verband met de nadere regeling van het bijzonder voorbereidend hooger onderwijs, enkele hervormingen."

Wat de bijzondere universiteiten betreft is het de bedoeling dat door de Kroon, den Raad van State gehoord, instellingen, stichtingen of vereenigingen worden aangewezen als bevoegd eene bijzondere universiteit te hebben, die ten aanzien van uitdrukkelijk in de aanwijzing te noemen, door haar te verleenen, doctorale graden, gelijke rechten heeft als de Rijksuniversiteiten. De voorwaarden waaraan die universiteiten moeten voldoen worden nader in de wet omschreven.

Naast de universiteiten kunnen van Rijkswege drie hoogescholen worden gevestigd, eene technische hoogeschool, een landbouwhoogeschool en eene handelshoogeschool. De polytechnische school te Delft wordt de technische hoogeschool. De daarvoor te stellen regels zijn ook in het ontwerp opgenomen.

Bladz. 440 noot 4. In pl. v. „K. B. 15 Aug. 1849, S. 39" lees: „K. B. 15 Jan. 1849, S. 3".

Drankwet. Bladz. 451 v.

Bladz. 453 noot 1. Bij Koninklijke boodschap van 16 October 1903 is een ontwerp van wet tot herziening der drankwet ingediend (Gedi. St. 1908—1904 n°. 83). De Regeering is van oordeel, dat met 't oog op de wetsontduiking afdoende verbetering slechts kan verkregen worden, door de slijters en allen, die dranken, welke ook, voor verbruik ter plaatse verkoopen, aan zekere contróle te onderwerpen. Daarbij zal de grens waarboven handel in sterken drank eerst vrij zal zijn worden verhoogd tot 10 Liter. Verder is 't de bedoeling het te groote aantal vergunningen door uitsterven te verminderen. Naast behoud van het voorrecht van den vergunninghouder moet, naar de meening der Regeering, staan toekenning, hetzij van een recht op schadevergoeding, hetzij van een voorrecht aan diens weduwe gedurende zekeren tijd voor het geval de vergunninghouder vóór dien tijd komt te overlijden. De Regeering heeft t laatste gekozen. Ten slotte is het de bedoeling ook de toepassing van het zoogen. Gothenburgerstelsel mogelijk te maken. Vereenigingen die volgens dit stelsel den drankhandel willen drijven, zullen de voorkeur hebben bij aanvrage om vergunning. Het ontwerp geeft voorschriften waaraan deze vereenigingen moeten voldoen.

Loterijen, bladz. 453 v.

Bij Kon. boodschap van 21 Augustus 1903 is een ontwerp van

Sluiten