Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toch is de opmerking in zooverre juist, dat de schets te sober is, wanneer men alleen daaruit zich een denkbeeld wil vormen van den omvangrijken werkkring van den gemeente-secretaris. Beschouwt men haar echter in het noodzakelijk verband tot het geheel der gemeentelijke werkzaamheden en bedenkt men, dat het de plicht is van dezen ambtenaar overal en altijd bij het voeren van het gemeentelijk bestuur behulpzaam te zijn, dan zal het beeld, dat men zich van zijn positie vormt, in belangrijkheid winnen.

Oveiigens dient te dezer plaatse de aandacht gevestigd op de verandering, welke de wijziging van de artt. 95 en 100 der Gemeentewet in de positie van secretaris en ontvanger komt brengen.

oor ontslag, anders dan overeenkomstig eigen verzoek, zal de goedkeuring noodig zijn van Gedeputeerde Staten. Omtrent schorsing woidt evenwel niets bepaald en daar alleen beslist wordt dat de .ii tt. 196, 197, 198, 200, 201 en 202 der Gemeentewet ten deze van toepassing zullen zijn, zal er ook geen sprake zijn van eene met eemge waarborgen omkleede procedure. Terwijl, ten slotte, den Raad de gelegenheid is gegeven van de uitspraak van Ged. Staten in beroep te komen, is den betrokken ambtenaar dit recht onthouden. Bladz. 617. In het opschrift in plaats van 㤠2" lees: 㤠3."

Koloniaal bestuuk.

Neder land sch-Indi 6, bladz. 629 v.

Groot-ambtenaarsexamen. Bladz. 652 noot 1.

Bij K. B. 10 Aug. 1903, S. 252 is het K. B. van 29 Aug. 1883, S. 133 nog nader gewijzigd.

Bladz. 696. In het opschrift in plaats van 㤠4" lees: 㤠5" en zoo vervolgens in plaats van 㤤 5, 6, 7, 8" lees: 㤤 6, 7, 8en9".

Bladz. 716. Telegrafen en telephonen. De daaromtrent bestaande bepalingen zijn thans ook toepasselijk verklaard op telegrafen en telephonen, waarbij de toestellen op de eindpunten niet onderling door draden of geleidingen zijn verbonden.

De West-Indische Koloniën. Bladz. 717 v.

Suriname. Bladz. 717 v.

Bladz. 717 noot 1. Het regeeringsreglement voor Suriname is nog gewijzigd bij de wet van 31 Dec. 1903, S. 361, waarvan de strek-

Sluiten