Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Apotheken, Apothekers, 391.

Arbeids-inspectie, 516, 529, 794.

Arbeidswet, 527, 794.

Archieven, 447. Gemeente —, 366.

Armverzorging. Zie Armwezen.

Armenwet, 376, 377e.

Armwezen, Staatszorg met betrekking tot het —, 127, 206, 375— 380, 571, 781.

Arrestatie door het politiek gezag, 49.

Arrondissements-rechtbanken, 281, 282, 366. Griffier —, 368.

Attaché, Gezantschaps-, 150, 152.

Auditeur-militair, 304.

Auteursrecht, 57, 448».

Autonomie, 560, 571, 599.

B.

Bank. Nederlandsch Bank wezen, 242, 263, 504, 791. — en credietwezen, 504.

Banken van Leening, 509.

Batige saldo's, 262, 673.

Batig-slot stelsel, 626, 667.

Bedelaars-gestichten, 380.

Bedelarij, 277, 376, 380.

Beden, Stelsel van —, 229, 236.

Bediening. Zie landsbediening.

Bedrijfsbelasting, 248.

Begrooting. Rijks-, 12, 135,224», 230e. Provinciale —, 567, 572, 795. —der gemeente, 603. — van Ned.-Indië, 12, 663. — van Suriname, 728. — van Curafao 737. — Zie Budget.

Bekrachtiging der wetten, 129, 222, 223.

Belastingen , 37, 80 , 229. — Kunnen niet geheven worden dan krachtens eene wet, 80, 233, 244. — Worden in de wet op de middelen opgenoemd, 233. — Directe en indirecte —, 245v. — Provinciale —, 565e, 795. Gemeente — 605—616, 751, Vrijdom van —, ter zake van landontginning en landverbeteringen,

510. — In Ned.- Indië, 659.— In Suriname, 730.

Beleg. Staat van —, 355e.

Belemmering. Opheffing van — bij de uitvoering van werken van algemeen nut, 490.

Benoembaarheid tot landsbedieningen, 37, 64-66, 168,651,652, 735.

Beroepswet. 542—545.

Bescherming van handel en nijverheid , 514e. — van de kerkgenootschappen , 394, 395, 398, 401. — van persoon en goed, 46e. — in Ned.-Indië 708. — in Suriname; 734. — der gezondheid, 381e.

Besloten plaatsen, 394, 400.

Besluiten — regeering, 10.

Besmettelijke ziekten, 386, 392.

Besmetting, 392, 489.

Betaalmeesters, 263.

Bevloeiingen, 510, 793.

Bevolkingsregisters, 44, 369—373.

Bevolkingsstatistiek, 363.

Bevolkingswezen, 363—375.

Bevorderingswetten. Zie land- en zeemacht.

Bezoldigd staatsambt, 189c,

Bezoldiging van ambtenaren, 171, 229, 650, 654.

Bibliotheken, 447.

Bigamie, 399.

Bijzondere scholen, 415, 433.

Binnenlandsche Zaken. Departement van —, 152. In Ned. Indië 644.

Bloedverwantschap. Zie StatenGeneraal, Prov. Staten. Gemeenteraden.

Boedelscheiding, 268.

Borgtochtenwet. Zie Ambtenaren.

Boterwet, 512.

Bourgondische Huis, 553.

Brand, Onteigening bij — 490.

Brievengeheim, 56.

Brievenmalen, 500.

Budget, 224, 230.

Buitenlandsche Zaken, Departement van — 150.

Sluiten