Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Directe verkiezingen. Zie rechtstreeksehe —.

Directeur, — van de Nederlandsche Bank, 508. — van het kabinet des Konings, 154. — van het ! algemeen bestuur in Ned.-Indië, I

t>42. — (ioneraal INed.-indie, b'ZÓ.

Dispensatie, Recht van — 138, 636.

Districtshoofden in Ned.-lndië, 648, 653 — 655. — gerechten Ned.lndië, 899. — in Suriname, 731.

Djaksa, 699.

Domein, 229. Kroon-, 97». — Staats-, 236, 258, 263.

Domicilie van onderstand, 379.

Doodstraf, 271.

Doopsgezinden, 405.

Drankwet, 451—453, 787.

Droogmakerijen, 455, 483/-, 789.

Drosten, 580.

Drukpersvrijheid, 57». — in Ned.lndië, 710. — in Suriname, 734. Zie censuur.

Duitschen Bond. Betrekkingen van Limburg tot den —, 27».

Dijk- en polderbesturen, 473.

E.

Eed des Konings, 94». — van den Regent, 103. — der Volksvertegenwoordigers, 194. — der ambtenaren, 170. Zie huldiging.

Eenheid in het uitvoerend gezag, 121, 547, 548.

Eerediensten. Administratiën van de —, 149, 398, 644.

Eerloosverklaring, 71.

Eerste Kamer, 180, 182», 220, 570, 773. Zie Staten-Generaal.

Eerstgeboorte, 87.

Eigendomsrecht, 53, 80, 486. — beperking van het —, 53, 708.

Emancipatie der slaven in WestIndië, 739.

Enquête, Recht van — 4, 18, 206».

Entrepots, 259, 518, 644.

Erfpacht, 683-687.

Erfrecht, op de kroon, 85». Examens, — acten middelbaar onderwijs 419, 439, academische—, 442t>, — als eisch voor het be kleeden van bedieningen of uitoefenen van beroepen 446 , Groot ambtenaars — 652, 750, 799. Exploitatie van Staatsspoorwegen , Maatschappij tot —, 498.

F.

Fabrieken, 515. Kamers van Koophandel en —, 518.

Fabrieks- en handelsmerken , 519, 793.

Faillissementswet, 270, 776. Financiën, — van den Staat, 229.

— van Ned.-lndië, 659—670. Departement van —, 153, 225, 235. — in Ned.-lndië, 645.

Financiëele verhouding Rijk en Gemeente, 615, 751.

G.

Gecombineerd college, 573. Gecommitteerde Raden, 573. Gedeputeerde Staten, 573—579.

— onder de Republiek, 573.

— thans, 574. Getal leden —, 574. — Benoeming —, 574. — Jaarwedde, 575. — Roeping en bevoegdheid, 576». — Rechtsmacht, 287, 577. — Toezicht van — op de gemeentebesturen, 576, 617—620.

Geestelijken, 188.

Geheim der brieven, 56.

Geheime stemming, 78».

Gehoorzaamheid aan de wet, 80.

Geldleeningen, 236».

Gelijkheid voor de wet, 3, 46.

Geloofsbrieven, 193 , 585, 594,618.

Gemeente, 28, 579—616, 797. — Grenzen,28.—Vereeniging of splitsing, 27, 582. — Politieke toestand tijdens de republiek, enz., 579. — Geschiedenis, 579—581.

Sluiten