Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gemeente-besturen, 584-620. _ Gouverneur-Generaal van Ned.bamenstelling en inrichting, 591. Indië, 623, 632 -639. Benoe-

TnpziÜt^ 81 ^ ' ming —' 633- Verantwoordelijk¬

enH« Vanp>7«8 ?,e7 ^,ntaten heid —, 634. Opperbevel land- en j ' ' Zle zeemacht, 635.

Oflmlfnt rtd' .St"ten- „ , T , Gouverneur van Sumatra's westkust

« !?a UF Ned-Indlë. enz., 647. _ van Suriname,

ri . i../ . ^21—723. — van Curacao, 736.

emeentelijke secretarie, 593. Gouverneur der provinciën, 553.

Gemeente-ontvanger, 595,596, 798. Gratie, Recht van - 137, 635, 721.

emeente-pohtie, 314, 591. Grenzen, van den Staat, 25c. —

Gemeenteraad, 584. — Ledental, der provinciën, 2Gv. - der se-

v0' 11'dmaat8ChaP' meenten, 27». Vereeniging "en

Kon' v "1 Voorzitter van den - splitsing. Zie gemeente.

j?oo' Verga(Jenngen van den —, Griffie, Provinciale — 556, 572,

593. Benoodigdheid van den 567.

593, 596. Griffier der Provinciale Staten, 556,

Gemeente-secretaris, 589, 594, 595, 575. - van de beide Kamers der

n , ,. . Staten-Generaal, 199.

^sT qoi 7«f °ezlcht' 381' Grondbelasting, 245, 774. — Vrij-

« Ü l dom van — 246.

erechtshoven, 282. Grondbezit in Ned.-Indië, 682».

Germaansche volkeren, 2. Grondgebied van het Rijk, 25-

"■ ,T Af"*°d-

Geschillen van bevoegdheid tusschen ^d^woïding derG—'"ö—l™ Ad"

6n r®chterllJke ditioneele artikelen, 23». Geest macht, 286». Zie conflicten van der — van 1848, 17». Alleen

«JL "- ' toepasselijk op het Rijk in Europa,

Getuigenis, Verplichting tot het 29.

afleggen van 82, 208. Grondwets herziening, 740 751

Gevangeniswezen, 272, 777. Grootboek, 241». '

, 55' 394' 708> Guinea, Kunst van - 621.

_ /ö4> 7d9" Guyana, 621.

Gezanten 128, 150, 208. Gymnasia, 441.

Gezondheidswezen, 380—394, 781.

— wet, 380. — Centrale raad, 380,

383. — commissiën, 380, 382». H.

Gildewezen, 3.

Godsdienst, Staatszorg met betrek- Handel en nijverheid,514—520 793.

lnng tot den — 394». Handelmaatschappij, Nederl. —

Godsdienstoefeningen, 394, 400, 680—682.

«„4i°j: i. _ Handels- en Fabrieksmerken, 519.

Godsdienstvrijheid, 55, 395, 708, Hechtenis, 278.

734, 739. ^ Heemraadschappen 473.

Wouvernements-secretaris in Ned.- Heerendiensten, 24, 640 654 Indië, 638. — in Suriname, 723. 690—696.

in Cura;ao, 736. Heerlijke rechten, 23, 24.

Sluiten