Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorlog, Departement van — 153. Staat van —, 355c

Oorlogsverklaring, 131i>., 639.

Oost-lndië, Nederl. — 629. Opperbestuur —, 627—629. Samenstelling algemeen bestuur 632 — 647.

Oost-Indische Compagnie, 622, 631.

Opcenten, 257, 607.

Openbaarheid, 3, 12, 17, 50, 77, 200, 557, 593.

Openbaar Ministerie, 280, 281, 590. — in Ned.-Indië, 699,700,701.

Openbare godsdienstoefening, 394.

Openbare school, 415, 431.

Openbare werken, 500. —in Ned.Indië, 645.

Opiumpacht, 660.

Oranje, Huis van —84,85,88,92.

Oud-Katholieken, 409.

Overgang van wetgeving, 22.

Overgang, Recht van — 255.

Overschrijving op de begrooting, 232.

Overzeesche bezittingen. Zie Oostlndië.

P.

Paarden, Belasting op — 566.

Paardenfokkerij, 514, 793.

Panama-kanaal, 737.

Pandjèndiensten, 654.

Pandrecht, 268.

Panghoeloe, 699.

Pakketpost, 259.

Parate executie, 257, 475.

Parlementair stelsel. Zie StatenGeneraal.

Passenstelsel in Ned.-Indië, 709.

Patent, 248.

Patih, 654.

Pengatillan, 702.

Pensioenen, 132, 136, 173, 403.

Pensioenwetten. Zie Land- en Zeemacht.

Personeele belasting, 246, 774.

Persoonlijke dienstbaarheden, 46.

Persoonlijke diensten, 610. Zie verder heerendiensten.

Persoonlijke vrijheid , 45—50, 708, 734.

Petitie, Recht van —60—61,597. Phosphorluciferswet, 538, 795. Plaatselijke verordeningen, 599. Plaatsvervanging, — voor de militie, 328

Placet, Recht van — 398, 561. Polders, Binnen — 467. Polderbesturen. Zie dijk en polderbesturen.

Politie, 308».

Polytechnische school, 436 , 438. Posterijen, 259i>, 659, 775. — in

Ned.-Indië, 716.

Postspaarbank, Rijks- — 260, 523,

775. . •

Prefecten, 26, 553.

Presentiegelden , 552, 575, 586, 592. Preventieve inhechtenisneming, 9,

47. Zie persoonlijke vrijheid. Priesterraad, 700.

Prins van Oranje, 92, 157, 158. Privaatrecht. Internationaal —, 753. Privilegiën, Qeene — in het stuk

van belastingen, 80, 605. Processiën, 400.

Prodato, 702.

Programma der politieke partijen, 113.

Progymnasiën, 441.

Provinciale Staten. Samenstelling,

549. — Vereischten voor het lidmaatschap, 550. — Aftreding,

550. — Onvereenigbaarheid met sommige betrekkingen, 551. — Reis- en verblijfkosten, 552. — Ledental, 552. — Voorzitter der —, 556. — Vergaderingen, 557.

— Bevoegdheid en roeping, 559.

— Wetgevende macht 559. — Regeling van de provinciale huishouding, 562, 568. — Toezicht op de gemeentebesturen, 569.

— Verkiezen de leden der Eerste Kamer, 181,570,797. — Zelfbestuur, 571. — Bestuur van den waterstaat, 569, 571.

Provincie, 20, 546—579,795. — Ge-

Sluiten