Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Statistische bureaux, 363. Centraal

bureau voor de statistiek. 363. Steengroeven, 455, 458. Steenkolenmijnen, Staats — 485, 789.

Stoffen. Zie vergiftige en ontplofbare —.

Stoomtoestellen, 516.

Stoomwet, 516.

Straffen, Recht om te — 47. Strafkoloniën, 380.

Strafrecht. Wetboek van -, 272», 777.

Strafvordering, 47, 272, — in Ned.-

Indië, 697.

Strafwetgeving, 47, 71, 73. Successierecht, 255, 661. Suikercultuur, 676»., 721.

Suriname, 717—735, 799.

Synode, 396, 407. — Provinciale — 395.

T.

Tandheelkunst, 391.

Tarief, 257. — van in- en uitvoer

Ned.-Indië, 661.

Telegraaf, 261», 645, 775, in Ned.-

Indië, 716, 799.

Telefoon, 262, 775 in Ned.-Indië,

716, 799.

Terechtzitting, Openbaarheid —, 50. Territoriale wateren. Visschen verboden in de —, 523.

Theologische Faculteit, 442. Tienden, 262.

Tierceering. Zie Staatsschuld. Tinmijnen, 666.

Toelating van vreemdelingen, 39». Toelating in Ned.-Indië, 643, 708. Toezicht en oppertoezicht waterstaat, 457».

Tractaten, 40, 130, 635, 639. Tractementen. Zie Bezoldiging. —

Kerkelijke —, 403.

Transporten en leverantiën, 82. Transportwezen, 492.

Troonopvolger, Benoeming van een — 94, 196.

Troonopvolging, 85, 106. Troonrede, 197.

Tweede Kamer. ZieStaten-Generaal.

r.

Uitgaven van den Staat, 235. Uitgifte van woeste gronden, 682 — 687.

Uitlevering, 40».»., 50, 130, 710,

lói.

Uitvoerend gezag, — macht, 3, 9, 121».».

Uitzetting van vreemdelingen, 40».».

Ned.-Indië, 639, 643, 709. Universiteiten. Zie hooger onderwijs.

V.

Vaccineeren, 423.

Vaderlijke macht. Zie macht. Veeartsenijkunde, Staatstoezicht op de uitoefening der — 392, 513. Veeartsenijschool, 513.

Veeteelt, 509—514, 792.

Veeziekte, 513, 514.

Veiligheidswet, 516, 533. Vendu-kantoren, 645. Verantwoordelijkheid. Zie ministe-

rieele —.

Verbeurdverklaring, 55, 272. Verblijf. Zie toelating, uitzetting, naturalisatie en ingezetenschap. Verdragen. Zie tractaten. Vereeniging, Recht van — 3, 37,

61—64, 710, 734.

Vergadering. Zie verder vereeniging. Vergiftige stoffen, In-, doorvoer

van — 517.

Verkeer. Rechtelijk verkeer, 503—

509. Zie vervoer.

Vorkiezingen. Trapsgewijze, rechtstreeksche —, 12, 19», 66—79, 181. — medewerking tot de —, 2, 4. Zie verder Staten-Generaal. Vermogensbelasting, 247, 248, 774. Verpachting van sommige middelen in Ned.-Indië, 660, 661.

Sluiten