Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste zulk eene uitgave wenschelijk zou maken. Of hij dit voornemen heeft uitgevoerd is onzeker, en, met het oog op zijn veelbewogen leven, twijfelachtig.

Wat andere bronnen ons over den Nijmeegschen predikant berichten, is van weinig beteekenis. Jöcher's „Gelehrtenlexicon" vermeldt: „Venator: Adolphus. Een Remonstrantsch Theoloog in Holland, leefde omstreeks 1610, en schreef: Theologiam veram et meram lactantium et infantium in Christo." — Verder: „Venator, Adolphus Tectander, een Hollandsch Theoloog, leefde 1605 te Amsterdam, en schreef: „Enchiridion Controversiarum nostri temporis circa religionem." — Dat Jöcher zich vergist in de namen en de dingen verwart, behoeft geen betoog. De „Theologia vera et mera" is inderdaad een werkje van A. T. Venator'). — Nergens is verder iets over Johannes Venator te vinden. Stedenbeschrijvingen geven geen licht. Het Nijmeegsche archief geeft slechts de datums van zijn beroep, 26 September 1592, en van zijnen dood, 2 September 1598. Na zijn dood bleef de gemeente bijna twee jaren zonder voorganger; eerst in 1600 werd Henricus Lefferus uit IJsselmuiden beroepen. De Raadssignaten uit dien tijd, de eenige bron, behelzen over dit punt geene andere bijzonderheden dan overwegingen over de destijds moeilijke vraag: vanwaar de gelden voor de predikantstractementen te vinden2). Zou misschien de omstandigheid, dat de drie predikanten allen bezweken, terwijl de sterfte overigens niet groot was, ons mogen doen besluiten, dat Venator en zijne collega's de plichten van hun herderlijk ambt niet licht telden?

Eene kleine vingerwijzing bezitten we in de „Matricula" van de in 1584 te Herborn in Nassau door den graaf Johan van Nassau-Catzenelnbogen gestichte, gedurende twee eeuwen gebloeid hebbende universiteit. Van die

1) Adolphus Tectander Venator, Theologia vera et mera. Eensuyver fondament hoeck door schriftueren alle kinderen Gods in de Hooftstucken dar Christelijcke religie onderwijzende, Alkmaar 1617.

2) De laatste bijzonderheden dank ik aan de welwillende inlichtingen van den Heer Van Schevichaven, Gemeente-Archivaris te Nijmegen.

Sluiten