Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats met Balduinus ') in het bosch van Soignies. Ongelukkig zijn de bijzonderheden daarvan niet bekend. Maar wel de gevolgen. Balduinus n.1. kwam in nauwe aanraking met de leden der hooge collegies. In overleg met hen zou hij een aannemelijke moderatie ontwerpen en die aan Philips aanbieden. Hierdoor hoopte men de eendracht in de kerk te herstellen en te bewaren. Men wilde de kerk in de kerk hervormen en zoo de verbroken eenheid herstellen. De kloof tusschen Protestantisme en Katholicisme wilde men op die manier dempen. Door eenige concessies te doen hoopte men, dat de afvalligen weer tot de Moederkerk zouden terugkeeren. Eónealgemeene Katholieke kerk — dat was 't ideaal van de middenmannen.

't Schijnt, dat de Prins dit ook wilde. Nu, in 't jaar 1564 ziet hij ook in, dat de godsdienstige strijd zijner dagen eene groote politieke beteekenis heeft. Daarom neemt hij den godsdienst nu op als een factor in zijne politieke berekeningen.

Door een andere gebeurtenis werd de Prins nog gedwongen om partij te kiezen. Protestantsche gezantschappen uit zijn vorstendom smeekten hem om bescherming tegen de vervolgingen der Roomschen 3). En al schreef de paus hem, dat zijn gematigd optreden tegen de ketters zijn goeden naam bezoedelt en Gods toorn verwekt — de Prins kiest de zijde der vervolgden en verklaart de milde Fransche edicten van dien tijd ook voor zijn vorstendom van krachts). Doch het merkwaardigste van alles, wat in 't jaar 1564 voorviel, was de rede die Oranje in een zitting van den Raad van State hield. Philips had n.1. bevel gegeven, om de Magistraten der steden op bet hart

1) Fruin, Verspreide Geschriften, Dl. I, blz. 344 vlgg.'

2) Groen, Archives, P, I, p. 196 (2ième éd.): Brief van Oranje aan Lodewijk van Nassau 15 Januari 1564.

3) Groen, Archives, P. I, p. 189 (2iéme éd.) Brief van den 29sten Dec. 1563; Heu, Dilecte fili! quam haec Deo invisa, quam calamitosa illi civitati tuae, quam acerba catholicis omnibus sunt, quam turpem notam nomini tuo inurunt, heu, quam gravem in te Dei iram excitatura sunt, nisi ea festinaveris corrigere.

Sluiten