Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJ L A G E L

Also i) van weghen zekere Ingesetenen deser stadt Middelburch sijne Excellentie Supplicatie gepresen teert is geweest daar bij hen beclagende dat die Magistrate der selver stadt vnlancx hare winckelen heeft doen sluyten ende consequentelicken huer neeringe verboden twelck nochtans henlieden een eenich middel is om hun familien te onderhouden: procederende tselue verbodt ter cause dat sy den gewoonlicken eedt souden doen als andere noch nyet *) gedaen hebben remonstrerende te meer de voorscreuen ingesetenen hoe dat zij nv geduerende sekere lange jaeren sonder den voors. eedt oyt gedaen te hebben alle burgerlycke lasten contributien ende schattingen nevens andere burgeren ende Inwoonderen der seluer stede gewillichlicken gedragen hebben sonder oyt in eenige faulte beuonden te syn Ende daeromme oick alsnu noch wel behoorden ouer sulcx ongemolesteert te wesen, aengesien zy daer deur anders nyet en begeren dan in vryheyt haerder conscientie te leven ten respecte van welcke dese tegenwoirdige oirloge tegens den Coninck van Spangien by syn ondersaten aengenomen ende allen Ceremonien geresisteert wordt daer tegens strydende waer inne nv soo3) deur Godts hulpe gecomen is dat de voorsz. vryheyt van conscientie is geconserueert ende daeromme onbehoirlycken syn soude den supplianten die aff te

1) Van Bracht heeft een copie van dezen brief in zijn : Bloedig too-

neel of Martelaarsspiegel der Doopsgezinde of weereloose Christenen

Den tweeden druk, Amsterdam 1685, blz. 747. De orthographie is daar

gewijzigd. Ook komen andere kleine afwijkingen van het oorspronkenjke voor.

2) Van Bracht laat deze woorden „noch nyet" weg. Volgens hem zijn ze een fout van den schrijver.

3) Van Bracht: „waarin het nu zoover".

Sluiten