Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opten XXIX™ (lach January 1582.

Guillaume de Nassau.

de requeste den seluen Magistrat ghepresenteert ende hierbij geuoecht, waer op haer oock niet belieft heeft te apostileren. Soo eest dat de Supplianten voorn, andermael uwer F. E. hebben tselfde wel willen verthoonen, op dat zijne F. E. daer inne soude belieuen te voorsien ende te ordonneeren dat de supplianten onbeswaert haerlieder conscientie onder uwe F. E. bescherminge mogen blijuen sitten, om voor wijff ende kinderen den cost met alder eerlijcheit te winnen, om twelcke vele diuerse huijsgesinnen wt andere Landen ende steden, volghende tinroepen van zijne F. E. placaten haer in dese Landen hebben laten vinden, op dat (alst apparent is) de supplianten voornoempt niet ghenootsaect en wordden tot haerlieder grondeloose bederffenisse haerlieden woonplaetsen wederom te moeten abandonneren, ende veranderen, als somige aireede hebben moeten doen, vastelyck betrouwende dat uwer F. E. tzelfde met alle gheuoechelycke middelen ende wegen naer zijne voorsichtichheit ende wijsheijt zal voorcomen, twelch doende sullen sij supplianten verbonden zijn tallen tijden te bidden om teewich weluaren onde prosperiteyt van zyn F. E.

Sluiten