Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaarne men iemand om zijn geloofsovertuigingen ter dood veroordeelde. Men had Godefroy gezegd, dat hij, als hij slechts op het punt der broodsverandering zou willen herroepen, onmiddellijk in vrijheid zou gesteld worden. Toen hij dit weigerde had men groot medelijden met hem en wilde hem toch eigenlijk liever niet vonnissen, men moest echter wel, terwille van de keizerlijke plakkaten. Godefroy vergelijkt hen dan met Pilatus. Ditzelfde verschijnsel zagen we ook reeds bij Quintin Charlart, die volgens Crespin zelfs zóóver gaat, met te bekennen dat er ook, volgens hem, veel verkeerds in de Roomsche kerk is; maar alleen op het leerstuk der transsubstantiatie geen ketterij kan dulden.

Omtrent het ondervragend personeel stemmen Yan Haemstede en Crespin overeen; het zijn de deken van Doornik, de officiaal, twee kettermeesters en een schrijver. H. heeft hier „ 1 'official de 1'evesque de Tournay et les „inquisiteurs telz Me Pierre Tytelman, Doyen de Renay, „Mons. Pollet, Canoine de Lille et Me Clays de Hont „scribe ou notaire aus dits inquisiteurs". De deken van Doornik wordt hier dus niet genoemd; wel is één der inquisiteurs Doyen de Renay. Misschien heeft dit aanleiding gegeven dat men later den Deken afzonderlijk is gaan noemen en gedacht heeft aan dien van Doornik. Het verschil te verklaren door „de officiaal" als oppositie van den deken van Doornik op te vatten, wordt door den Latijnschen tekst van Crespin onmogelijk gemaakt; bovendien: al kwam het voor, dat een deken ook rechterlijke macht ging uitoefenen — „officiaal" wordt hij dan toch nooit genoemd.

Ten slotte moet nog opgemerkt worden dat Yan Haemstede blijkbaar telkens besnoeid heeft. Enkele ontboezemingen zijn weggelaten, sommige ondervragingen bekort. Al deze verschilpunten vinden onmiddellijk hun verklaring in Yan Haemstede's streven naar beknoptheid. Hiermee zijn de belangrijkste behandeld. De meerdere bijzonderheden, die H. heeft zijn nog niet alle opgesomd, maar komen nu ter sprake, nu wij gaan handelen over de door

Sluiten