Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN LEERLING VAN WESSEL GANSFORT,

DOOR

J. F. BEERENS.

Er zijn tijdperken in de geschiedenis van het Christendom, waarvan wij nooit genoeg weten. Elke poging, ook de geringste, om de lacunes in onze kennis er van te verkleinen, draagt hare rechtvaardiging in zichzelf. Dit geldt vooral van den tijd, onmiddellijk voorafgaande aan de Hervorming. Hoevelen beschouwen deze als een uit de lucht gevallen Diana-beeld, slechts verbonden met den naam van Luther! Hoe zou hij begrepen zijn, hoe zou hij zoo spoedig een schare medestrijders om zich gehad hebben, als niet reeds bij een grooter aantal, bewust of onbewust, geleefd had, wat hij in de mogendheid Gods kon uitspreken, zóó dat de wereld het verstond? Stil reeds had het gesluimerd, niet bij 't „vulgus profanum", maar in de diepere zielen, in de gemoederen van hen, die denken dorsten. En enkelen hadden ook moed het uit te spreken, wat zij slecht achtten en ze teekenden openlijk protest aan tegen de misbruiken der Kerk. Doch velen deinsden daarvoor terug, ook afgeschrikt door 't lot van mannen, als Wycleff en Huss, wier stemmen zoo mogelijk in de vlammen werden verstikt.

Waartegen waren nu die eerste aanvallen gericht?

Sluiten