Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn eer en ons heil; rampen en voorspoed komen beurtelings naar gelang der wegen, die God met ons gaat'). Ook openbaart zich zijn vroomheid als er niet veel kans schijnt te zijn, dat Willem II aan zijn verlangen voldoet. God, meent hij, zal ten zijnen opzichte voorzien, zooals Hij altijd voor hem gezorgd heeft; nog nooit heeft hij God tevergeefs om iets gevraagd; boven en vóór zijn wenschen heeft hij keer op keer ontvangen wat hij behoefde2). Zoo schreef hij aan Rivet in 't jaar 1648. Een toon van dankbaarheid en tegelijk van vertrouwen, dat hem hulp zal worden gebracht, komt ons tegen in een brief aan Huygens 3), dien hij misschien in denzelfden tijd heeft geschreven.

Wat Hamilton als bewijs zijner dankbaarheid kon aanbieden, bestond slechts in vereering en hoogachting; hij wilde de mildheid zijner vrienden openlijk uitspreken en zorgen, dat de geschenken, die hij ontving, niet in 't verborgen bleven. Hierdoor schijnt hij zelf een meer bekend persoon geworden te zijn. Een derde trachtte door zijne bemiddeling een aanbevelingsbrief van Rivet te verkrijgen 4).

Hamilton heeft hier geen positie kunnen verwerven zooals hij gehoopt had. Dit had ten gevolge, dat hij hier moeilijk langer blijven kon; maar waar zou hg zich heen begeven? Tijdens 't felst van den burgeroorlog was het allerminst geraden naar Engeland terug te keeren. In zijn sollicitatie5) spreekt hij er van om Holland te verlaten, indien hij niet tot de akademie werd toegelaten. Hij voorzag echter, dat hij van zoodanig besluit spoedig spijt zou hebben: hij had Holland lief en was al begonnen het als zijn nieuw vaderland te beschouwen, waar hij zijn krachten gaarne ten algemeenen nutte wilde aanwenden. De benoeming had niet plaats — een groote teleurstelling voor iemand, die te voren met zulk een macht bekleed, nu niet

1) Archibaldus Cassellensis Riveto, hierachter, blz. 105.

2) In een anderen brief, hierachter, blz. 119.

3) Archibaldus Cassellensis Constantino Bugenio, hierachter, blz. 122.

4) Archibaldus Cassellensis Riveto, hierachter, blz. 108.

5) Archibaldus Casselletms Acadetniae etc., hierachter, blz. 123.

Sluiten