Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen zijn zin tot geweld van wapenen was overgegaan.

De Iersche opstand had ook nog anderen dan Hamilton in het ongeluk gestort; kerkvorsten kan hij noemen, „die een voorbeeld geworden zijn van de wisselvalligheid van 's menschen lot, bij wie hg zijn eigen armoede en ongeluk niet wil vergelijken". Hij zegt niet of deze uitgeweken zijn en daarom reeds moet het onwaarschijnlijk geacht worden, dat er met Hamilton nog anderen naar Holland zijn gekomen. De „Dictionary of National Biography" *) deelt mee, dat velen zich naar Zweden begaven en meent, dat ook Hamilton tot hun aantal zou hebben behoord. Dat hij daar omstreeks 't jaar 1659 gestorven is, staat vast; doch onbekend bleef, wat hem in het laatste tiental jaren zijns levens is wedervaren.

Zegwaart.

I.

Archibaldus Cassellensis Ordinibus Hollandiak

et westfrisiae.

Superillust[rissimis] et praep[otentissimis] dominis ordinibus Hollandiae et Westfrisiae.

Liceat cum vestra bona venia et pace perillustfrissimi] et praep[otentissimi] Domini, etiam peregrino ex patria propter Evangelium Ch[risti] per rebelles pontiflcios hybernos ejecto in Belgio exulanti, vestro jam per triennium grato et humillimo alumno, omni qua decet reverentia suppliciter vestris celsitudinibus significare, se ex antiqua Hamiltoniorum in Scotia familia oriundum ab ineunte aetate optimis studiis imbutum eo universum vitae cursum intendisse ut non modo Reip[ublicae] sub qua natus est sed et inprimis ecclesiae ch[ristianae] reformatae cui innutritus tam in patria sua quam ubicunque locorum inserviendae, reddi posset aliquatenus idoneus: atque eo quidem usque placuisse hactenus divinae bonitati suis laboribus benedicere, ut per omnes gradus ad Archiepiscopatum absque

1) Vol. XXIV, p. 138.

Sluiten