Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COLLOQUIA OBSCÜRORUM THEOLOGORUM, GRASSANTIUM NUNC PER BRABANTIAM,

MEDEGEDEELD DOOR

Dr. F. P IJ P E R.

De herkomst der „Colloquia obscurorum theologorum", waarvan den lezer hierachter een herdruk wordt aangeboden, ligt geheel in het duister. Aan de machten, die zich bezig gehouden hebben met het verbranden van kettersche boeken, is het gelukt bijna ieder spoor van dit geschrift uit te wisschen. De universiteits-bibliotheek te Utrecht bezit een exemplaar. Hierop heeft de bibliothecaris, de heer J. F. van Someren, mijne aandacht gevestigd. De ruwe scherts, die de schrijver zich veroorlooft, zal, naar ik hoop, thans geen ergenis meer veroorzaken. Men houde in het oog, dat in 't algemeen de polemisten der XVIde eeuw dikwijls in een minder beschaafden toon vervielen. Afgezien van zekere onkieschheden verdient dit geschrift aan de vergetelheid te worden ontrukt, omdat het als historisch dokument bijdraagt tot de kennis van hetgeen er in de eerste regeeringsjaren van koning Filips II, kort voor 't begin der hevigste troebelen, in zekere kringen van Hervormingsgezinden omging. Men kan er uit zien, welk oordeel in die kringen werd geveld over de partij, die in de Neder-

Sluiten