Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekomen uit Trente, hebben gehoord van zijne leeringen, die groote beroering verwekten, vooral van de zijde der Franciskaners. In het geheim hebben zij 18 stellingen van hem naar de Sorbonne gezonden. Wat zal er van hem worden? Waarschijnlijk heeft hij er geen vermoeden van, dat vooral Ravesteyn zich naderhand zal doen kennen als zijn rusteloozen bestrijder '). Nog een paar jaren jonger zijn „Martinus", d. w. z. Martinus Balduini Rithovius 2) en Joannes a Lovanio, ook wel Joannes Hessels geheeten. Zij werden in het j. 1556 tegelijk te Leuven bevorderd tot doctor in de godgeleerdheid. Zij ontvingen toen eene waarschuwing om zich althans in het openbaar te onthouden van leeringen, die indruischten tegen hetgeen de fakulteit van oudsher had voorgestaan, inzonderheid ten opzichte van punten, die door de ketters betwist werden. In het j. 1557 zijn beiden tegenwoordig geweest bij het godsdienstgesprek te Worms. Straks zal Martinus de eerste bisschop van Iperen zijn. De bedoelde waarschuwing is ten opzichte van Joannes Hessels niet overbodig geweest. Want weldra zal hij een tijdlang de vriend en bondgenoot van Baius zijn. Op dit oogenblik is deze kanunnik van St. Pieter en president van het klein theologen-college nog onverdacht. Hij heeft trouwens nooit opgehouden de Protestanten in woord en geschrift te bestrijden 3).

Het tweede gesprek beweegt zich hoofdzakelijk om de oprichting der nieuwe bisdommen door Filips II. Wij zien nu gedeeltelijk nieuwe personen optreden, zooals den bekenden inquisiteur, Franciscus Sonnius4) en den veelschrijver Willem van Lind, straks den eersten bisschop van Roermond5). Sonnius wordt door Tappert berispt

1) Valerius Andreas, Fasti, p. 112, 363; Foppens, II, p. 888; Alph. Le Roy in de Biographie de Belgique, T. IV, p. 762—779.

2) Valerius Andreas, Fasti, p. 113; Foppens, II, p. 848.

3) Valerius Andreas, Fasti, p. 114; Foppens, II, p. 658; E. van Even in Biographie de Belgique, 18861887, T. IX, p. 320—322.

4) Valerius Andreas, Fasti, p. 109; Foppens, I, p. 311.

5) Valerius Andreas, Fasti, p. 115; Foppens, I, p. 410—413; A. Havensius, Commentarius de erectione novorum in Belgio episcopatuum,

Sluiten