Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen, poogt zij, Christin van de daad, zoo niet immer van belijdenis, 't leed der slachtoffers te verzachten.

Met zoo pittige en sappige patriciërs en geestesaristocraten heeft Engeland niets te vreezen. Wel is ook die zon niet vlekkeloos; wel openbaart zich ook onder de Britscheleidende standen de wanstaltige neiging om, op 't voetspoor der fransche chauvins verstoppertje te spelen met de heiligste rechtsbeginselen als gouddorst en machtbegeer om bevrediging roepen.

Maar nog wint de Anglo-üaxiscbe wereld het in ware humaniteit van de haar naburige volksgroepen; nog mist zij den treurigen moed, verdrukten te beschimpen, verdrukkers te bewierooken; nog doortrilt haar de toorn des rechtvaardigen, telkens wanneer er daden van menschonteerend geweld aan het daglicht komen.

Oorspronkelijk-energisch j'orever, laten de zonen en dochteren Albions zich door het platte, knechtelijk, loodzwaar realisme, elders in zwang, verlokken noch verlekkeren. Op het onmetelijke veld van sociale proefnemingen zijn zij de eerste ontginners geweest. Thans nog, nu de door Kingslev en Shaftesbury, John Stuart Mill en A. Toynbee uitgestrooide denkbeelden ook op 't vaste laud wortel schieten, staan zij, waar 't geldt middelen ter bestrijding van sociale kwalen te verzinnen, het vroegst op. Hun begaafdheid schijnt in dat opzicht al even rijk en onbegrensd als hun vertrouwen in het moeten en kunnen genezen dier kwalen, vast en onomstootelijk is.

Sluiten