Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En al zijn wij niet allen uit dezelfde overwegingen koningsgezind, zoo blijven wij toch allen in 't erfelijk oppergezag 't bolwerk zien onzer volksvrijheden, gelijk in de draagster van 't koninklijk prerogatief 't levend symbool onzer volkseenheid.

Drieërlei voordeel biedt de monarchie:

1°. geene voortdurende worsteling om 't hoogste woord in den Staat;

2°. een neutraal terrein, waar de partijen elkander ontmoeten;

3°. een tot eendracht manende macht.

Daarbij heeft de Nederlandsche monarchie nog dit uitstekende dat de verbintenis tusschen Vorstenhuis en Volk uit vrije keuze, uit samen gedragen leed en samen bevochte zege is voortgekomen, dat zij, als het ware, aan elkander zijn vastgegroeid.

En hoe tragisch het feit ook zij dat aan den oud verweerden Oranjestam geen mannelijke loten meer ontsproten, daarnevens staat 't dubbel verblijdend feit, dat Neerlands dynastie haar afsluiting vindt in een Wezen van Bekoring.

Wie zal zeggen hoeveel harten, die van de monarchie vervreemd waren, Zij, de gratievolle jonkvrouw, heeft teruggewonnen! Hoeveel lichtstralen, tot in de donkerste schuilhoeken, Haar glimlach reeds getooverd heeft!

Doch ook buiten en behalve 't prestige aan een populaire en waardige monarchie verbonden, mogen wij ons begunstigd achteq.

Ten eerste wat onze internationale positie betreft. Immers, geen veete scheidt ons van onze naburen. Geen verlies van grondgebied hebbeu wij te betreuren, dat ons mismoedig zou stemmen, ons tot weerwraak zou prikkelen. Geen uitbreiding onzer machtsfeer binnen of buiten Europa beoogen wij.

Noch onder de verminkte, verongelijkte, noch onder de tot megalomanie gedoemde staten zijn wij te rangschikken.

Zeldzame bevoorrechting!

't Gejaagde, 't haatdragende, 't overgevoelige dat haast overal elders de nationale aspiratiën vergezelt is ons volkomen

Sluiten