Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en pleistertjes op de wonde, en overheidsbemoeiing, wanneer 't al te erg wordt. Omdat de revolutionnairen zich tamelijk zoet houden, stellen wij ons gerust. — Hoe zorgeloos! en hoe kortzichtig! alsof 't gevaar enkel en alleen in de revolutionnaire propaganda gelegen was en niet in 't onachtzaam en onbedachtzaam laten voortwoekeren van tot klassenhaat prikkelende kwalen.

Zijn er teekenen, die veel goeds voorspellen, geruststellend is de toestand daarom nog niet. Verre van dien. Er behoeft slechts gewezen te worden op de voortdurend toenemende criminaliteit, in verband met 't nog steeds alle palen en perken te buiten gaande alcoholgebruik.

Tegenover zulke euvels past 't waakzaam te zijn, zich niet te laten overrompelen door paradoxaal geschetter. — Het is en blijft waar, al tracht men 't met drogredenen weg te moffelen, dat een aangroeiend leger van wetsovertreders zwaarder dan eenige andere last- en schadepost op de gemeenschap drukt. — En hoe meer de overheidsbemoeiing zich uitbreidt, des te grooter 't aantal overtredingen.

De wereld der misdaad wint onophoudelijk in omvang. Dat feit alleen, naakt en ruw als het is, logenstraft de bewering als zou er langzame, doch gestadige vooruitgang waar te nemen zijn. In sommige opzichten kan er van vermeerdering der gemeenschapswaarden sprake wezen. Daar zullen bijv. op dit oogenblik meer geletterden zijn, dan een paar jaar geleden. Ook meer kleine kapitalisten. Meer uiterlijke welvaart dus. — Waar echter 't percentage der zedelijk-ontaarden evenzeer, en naar verhouding zelfs veel sneller toeneemt, mag twijfel omtrent de doelmatigheid van 't tot heden gevolgd opvoedingssysteem niet ongegrond heeten. (11) 't Moge voor de veiligheid van verkeer en bedrijf onmisbaar zijn, dat er aan berechting, huisvesting en onderhoud van misdadigers tonnen gouds besteed worden, — dat krankzinnigengestichten, als paddestoelen uit den grond, oprijzen, — die veiligheid zou nog minder gevaar loopen, indien er minder of in 't geheel

Sluiten