Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

da» wel de uit eigen geestesarbeid opwellende drang naar zedelijke en economische vrijmaking.

En zoo 't geen wonder mag heeten dat den materie-aanbidder, hij zij clericaal of socialist, wetsvoorzienigbeid het hoogste, en 't begeerlijkste dunkt, met welk woord, scherp genoeg, 't bedrijf der staatssocialiseerende liberalen te bestempelen?

Heeft 't geloof, 't tot actie prikkelend geloof in de bergenverzettende idee, hun gemoederen ontruimd, kwam in stede daarvnn de godbeidserkenning en verheerlijking der materie, laten zij 't openlijk, van puien en tuinen, afkondigen!

Maar dan ookregelrecht naar gezagsabsolutisme heengestuurd I dan ook geen hinken op twee gedachten meer I dan ook voor goed de vrijheidsvlag neergehaald!

De benaming liberaal past op zulke platonische liefhebbers van eigen cultuur evenmin als de benaming Christen op de groote meerderheid onzer kerkgangers. Een verwarring-stichtende, bedriegelijke etiket is het, anders niet.

Wilt gij 't ken- en herkenningsteeken van den onvervalschten liberaal? Hij gruwt er van telkens te moeten hooren dat de tijden nog niet rijp ziin voor de zelfeducatie des volks. Hij komt er tegen op dat, waar 't particulier initiatief te broos gebleken is, de daarover aangeheven jammerzang doorgaans eindigt met 't aanprijzen van juist nog meer karakterverslapping te weeg brengende protectionistische maatregelen.

Hij noemt 't een zonderlinge opvoeding den wilszwakke

zoodanig te beschermen dat er geen wilssterke uit groeien

kan. Hij vraagt of valhoed en rolwagen weer in eere hersteld zullen worden. Hij verwacht van kunstmiddeltjes en palliatieven geen blijvende, duurzame lotsverbetering voor den werkman. Dezen draagt hij een vaderlijk, geen ziekelijk hart toe. Het pijnigt hem dan ook èn als mensch èn als burger, 't redeloos jagen aan te zien, waarmede z. g. voorzorgsinstellingen, de eene voor, de andere na, van rijkswege worden opgericht. Dat zulks met de beste bedoelingen geschiedt, zal hij de laatste zijn om te ontkennen. Doch was het niet een den spijker-op-den-kop-

Sluiten